Informacja o stanie upraw za okres październik, listopad, grudzień 2021 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko.

W III dekadzie października rozpoczęły się zbiory kukurydzy na ziarno. Plon ziarna z zebranych pól był na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego ale o niższej wilgotności ziarna. Należy jednak pamiętać, że zarówno rok 2020 jak i obecny należały  do wyjątkowo niekorzystnych dla kukurydzy w RZD Baborówko ze względu na powtarzającą się suszę w okresie wegetacji. Po zebranej kukurydzy uprawiono i nawożono pola przeznaczone pod zasiew pszenicy ozimej, który wykonany został do końca października. Ze względu na dość dobre warunki pogodowe w tym czasie, późny termin siewu nie wpłynął  niekorzystnie na równomierność wschodów pszenicy. W III dekadzie listopada aż do połowy grudnia średnia temperatura dobowa spadła poniżej 5°C. Po czym nastąpiło kilkudniowe znaczne ocieplenie, po którym ponownie się ochłodziło i spadł śnieg. Po kilku dniach w III dekadzie grudnia  temperatura powietrza na 2 m spadła na krótko do – 20 °C.  Roczna suma opadów za 2021 r. wyniosła niecałe 400 mm.

RZD Błonie-Topola.

W pierwszych dniach października miał miejsce odbiór buraków cukrowych kopanych jeszcze we wrześniu. Średni plon buraków cukrowych wyniósł 59,70 t/ha przy średniej polaryzacji wynoszącej 16%. 26 października rozpoczęto zbiór kukurydzy na ziarno. Tegoroczne zbiory kukurydzy okazały się rekordowe.  Średni plon kukurydzy mokrej wyniósł 12,86 t/ha. Wilgotność w czasie zbioru wahała się od 19 do 25% i była uzależniona od odmiany. Plon suchego ziarna przy wilgotności 14 % wyniósł 11,67 t/ha. Decydujący wpływ na tak dobre zbiory kukurydzy miała deszczowa aura jaka panowała w sierpniu. W październiku przeprowadzono również zabieg herbicydowy w pszenicy ozimej. Pola z uprawą pszenicy ozimej są w bardzo dobrej kondycji Słoneczna aura i dostateczna ilość wilgoci w glebie wpłynęły bardzo dobrze na szybkie i równomierne wschody pszenicy, a także na jej wegetację. Miesiące listopad i grudzień upłynęły pod znakiem bieżących napraw i remontów.

RZD Borusowa.

W październiku kontynuowano siew pszenicy ozimej, wysiew nawozów, orkę, doprawianie gleby. Zbyt duża wilgotność gleby bardzo utrudniała uprawę gleby i siew. W poprzednich latach kiedy warunki glebowe były odpowiednie, bezpośrednio po orce wykonano siew zbóż agregatem siewno-uprawowym. W tym roku po orce wystąpiła konieczność doprawiania ziemi ciężkimi maszynami/talerzowanie/ na niektórych polach dwukrotnie. W tak doprawioną glebę siano pszenicę. Niejednokrotnie na cięższej ziemi musiano po zasiewie wykonać bronowanie posiewne, ponieważ występowało ziarno nieprzykryte. Wiązało się to z dużą pracochłonnością oraz zwiększonym zużyciem paliwa. Siewy zakończono w pierwszej połowie października. W listopadzie w dniach 7-11 przeprowadzono zbiór oraz wywózkę buraków cukrowych. Bezpośrednio po zbiorze buraków przystąpiono do orki, uprawy i siewu pszenicy. Siew pszenicy zakończono 18 listopada. Jesień tego roku była trudna nie tylko do uprawy ale również dla roślin. Zbyt duża wilgotność gleby, częste opady deszczu na pewno wpłynęły ujemnie na wzrost i rozwój roślin. Bardzo słabo przebiegała wegetacja mieszanki poplonowej, rzepaku i pszenicy ozimej. W grudniu wykonano pozostałe orki, między innymi przyorano mieszankę poplonową. 

RZD Grabów.

Jesień 2021 roku była ciepła i w miarę sucha. Średnie temperatury poszczególnych miesięcy oraz opady nie przekroczyły średnich norm z wielolecia. Październik to bardzo intensywny okres prac polowych w gospodarstwie. W miarę sprawnie udało się zebrać ostatni pokos traw z łąk i dokończyć siewy ozimin oraz wykonać na nich opryski herbicydami. Z końcem drugiej dekady października zebraliśmy kukurydzę na ziarno z powierzchni 9,32 ha. Średni plon kukurydzy, której wilgotność kształtowała się na poziomie 30 % wyniósł 9,9 t/ha. Koniec października i początek listopada to czas wywozu nawozów naturalnych na pola pod przyszłoroczny siew kukurydzy. Na większości pól przeznaczonych do wiosennych siewów zostały wykonane orki zimowe. Jedynie niewielka część pól  z płytką uprawką broną talerzową będzie czekała do marca na kolejne wywożenie obornika i gnojówki. Z końcem listopada prace polowe zostały zakończone. Grudzień to okres sprawozdawczości z prowadzonych w Zakładzie doświadczeń w 2021 roku. Wszystkie uzyskane wyniki z poszczególnych poletek są opracowywane i zestawiane w arkuszach dokumentacyjnych dla poszczególnych doświadczeń i wysyłane drogą elektroniczną do autorów i osób zlecających nam doświadczenia. W części gospodarczej Zakładu pracownicy przystępują do mycia, konserwacji i drobnych remontów maszyn. W połowie grudnia udało się zrealizować ostatni zakup przewidziany na rok 2021. Nowy wóz paszowy o pojemności 10 m3 z pionowym ślimakiem, wagą elektroniczną i przekładnią redukcyjną umożliwiającą agregowanie z ciągnikiem o mniejszej mocy (55 KM) będzie  znacznie lepiej rozdrabniał i mieszał zadawaną paszę dla bydła.

RZD Kępa-Puławy.

Listopad i grudzień to czas likwidacji sadu jabłoniowego w gospodarstwie Kępa. Wykonano także prace porządkowe, remonty maszyn oraz ogrodzeń. Sprzedaż płodów rolnych odbywała się w ograniczonej ilości ze względu na stale rosnące ceny. Mamy nadzieję, że brak pokrywy śnieżnej przy tak niskich temperaturach nie wpłynie negatywnie na przezimowanie ozimin.

RZD Werbkowice.

W październiku kontynuowano nawożenie organiczne zarówno obornikiem jak również gnojowicą. Wykonano zabiegi związane z uprawą konserwującą (mulczowanie). W listopadzie zebrano kukurydzę na LKS oraz na ziarno. Plon LKS wynosił 23,3 t/ha, a ziarna 10,03 t/ha przy wilgotności 22%. W grudniu natomiast zebrano buraki cukrowe, których plon wynosił 50 t/ha przy polaryzacji 16,1 %. W miesiącu tymprzystąpiono również do prac naprawczych maszyn i przygotowań do nowego sezonu wegetacyjnego.

RZD Wielichowo.

Październik w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był okresem wytężonej pracy. W związku z pojawieniem się mszyc na uprawie jęczmienia ozimego dokonano oprysku. Ponieważ była duża awaryjność posiadanego sprzętu, niektóre prace polowe były wykonane z lekkim opóźnieniem. W/w okresie wykonano orki pod pszenicę, zaprawiono nasiona do siewu, dokonano siewu pszenżyta i pszenicy ozimej. Wykonano zbiór buraków cukrowych oraz wysiew nawozów, głęboszowanie, orkę i siew pszenicy po burakach. Jak corocznie w jesieni dokonano oprysków na chwasty w zbożach. W początku  listopada wystąpiły silne wiatry, które w znacznym stopniu uszkodziły liście zbóż oraz były duże naloty czapli siwych, które wyrządzały szkody w uprawie zbóż.

Natomiast w listopadzie i grudniu nastąpił ciąg dalszy oprysków na chwasty w zbożach oraz mulczowanie poprzez talerzowanie wybujałych poplonów ścierniskowych. Wykonano orki zimowe pod buraki cukrowe, owies i gorczycę. Dokonano sprzedaży zbóż oraz przeglądów, napraw i konserwacji maszyn. W grudniu w części pracownicy przebywali na urlopach wypoczynkowych.

RZD Wierzbno.

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym stan wszystkich upraw ozimych na dzień 31.12.2021 r. jest bardzo dobry. Opady w okresie jesiennym były obfite, co skutkowało odpowiednim poziomem wilgotności gleby i w konsekwencji dobrym rozkrzewieniem ozimin. Warunki były również korzystne do rozwoju chwastów, ale prawidłowo wykonane zabiegi herbicydowe przyniosły pożądany skutek, dzięki czemu prawdopodobnie nie będą konieczne wiosenne zabiegi uzupełniające. Dotychczas nie zaobserwowano na polach  rozwoju chorób grzybowych, których objawy przekraczały by próg ekonomicznej szkodliwości.

RZD Żelisławki.

W październiku w RZD Żelisławki zakończono w terminach agrotechnicznych  siewy zbóż ozimych.  W sezonie 2021/2022 zasiano 340 ha zbóż ozimych i 110 ha rzepaku. Na całej zasianej powierzchni zostały zwalczone chwasty. Przed okresem spoczynku zimowego stan upraw oceniono jako dobry. W listopadzie dokonano zbioru buraków cukrowych i odstawiono je do cukrowni Malbork. Na tym zakończono wszystkie prace polowe. Listopad i grudzień to tradycyjnie miesiące konserwacji i napraw sprzętu rolniczego.

RZD „JASTKÓW”

Do 5 października trwał w spółce zbiór chmielu, który przedłużał się z powodu trudnych warunków pogodowych. Tegoroczne plony oceniamy jako przeciętne, bowiem na plantacjach podtopionych od blisko dwóch miesięcy, gdzie powstały zastoiska wody,  rośliny straciły liście i wykształciły niewielkie szyszki. Lepsze plony zostały zebrane z plantacji położonych wyżej i nie zalewanych przez wodę spływającą z pól. W kolejnych dniach po zakończeniu zbioru wykonane zostały prace związane z przygotowaniem pól i zasiewami pszenicy oraz pszenżyta ozimego. Od połowy października trwały prace porządkowe oraz konserwacja maszyn i urządzeń służących do zbioru i suszenia chmielu. W listopadzie wykonano głęboszowanie międzyrzędzi na plantacjach chmielu, a także część niezbędnych napraw konstrukcji nośnych. W grudniu pracownicy Spółki wykonywali warsztatowe naprawy sprzętu, oraz przygotowywali elementy przewodników roślin chmielu.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content