Warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyły się warsztaty naukowe nt. „Wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin – procedura, ocena zgodności, znakowanie”, zorganizowanych w ramach zadania 1.3 „Doskonalenie internetowej bazy danych o produktach nawozowych” Dotacji Celowej IUNG-PIB w 2021 r. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz  Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. Dzięki formie online, w spotkaniu wzięło udział ponad 570 uczestników.

Tematyka warsztatów dotyczyła wybranych zagadnień, związanych z klasyfikacją oraz procedurą wprowadzania do obrotu w Polsce nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, na podstawie przepisów prawa krajowego, jak również znakowania nawozów mineralnych i ich udostępnianych na rynku, zgodnie z rozporządzeniem 2003/2003. Podczas spotkania wygłoszono sześć referatów:

Prelegenci podejmowali w swoich wystąpieniach zagadnienia istotne w aspekcie procedury opiniowania, jak również kontroli rynku nawozów w Polsce, którą od 1 lipca 2020 r. sprawuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania wymieniali poglądy na temat trudności ze właściwą klasyfikacją produktów nawozowych, wynikających z rozwoju technologii produkcji oraz innowacji na  rynku nawozów oraz odpowiednich metod badawczych, służących ocenie zgodności nawozów z prawem krajowym i wspólnotowym.  Poruszano również szereg problemów, związanych z wejściem w życie z dniem 16 lipca 2022 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i  (WE) nr  1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

W podsumowaniu, przedstawiciele biorących udział w spotkaniu pracowników instytutów badawczych, PIORIN i KSChR wyraziły chęć dalszej, ścisłej współpracy w zakresie doskonalenia przepisów nawozowych w zakresie prawa krajowego i  wspólnotowego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content