Krajowa Platforma Glebowa

Konferencja naukowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb”

Data : 24 września 2021 r.

Szanowni Państwo

Konferencja naukowa organizowana w ramach Krajowej Platformy Glebowej w roku 2021 będzie poświęcona zagadnieniom dotyczącym nowych inicjatyw podjętych przez Unię Europejską, odnoszących się m.in. do monitorowania, oceny i ochrony zasobów glebowych. W komunikacie dotyczącym strategii Europejski Zielony Ład, która ukazała się w grudniu 2019 r., Komisja Europejska wyznaczyła krajom członkowskim ambitne cele w zakresie ochrony klimatu i środowiska. Nadrzędnym celem strategii Europejski Zielony Ład jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza o 60% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Strategia Europejski Zielony Ład to także ambitne cele dla rolnictwa obejmujące wykorzystanie zasobów glebowych, przeciwdziałanie utarcie bioróżnorodności, a także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń.

                Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie przedstawicieli różnych środowisk umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy na temat rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w celu sprostania wymaganiom stawianym przez KE.

Zapraszamy do udziału w konferencji


Program konferencji naukowej w dniu 24 września 2021 r.

9.00-9.10 Powitanie uczestników konferencji prof. dr hab. Mariusz Matyka, Dyrektor ds. naukowych IUNG-PIB, prof. dr hab. Zbigniew Zagórski, Prezes Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
SESJA 1
9.10-9.30 Mariusz Matyka, IUNG-PIB w Puławach Nowy Zielony Ład a cele środowiskowe WPR
9.30-9.50 Bogdan Pomianek, MRiRW Warszawa Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 jako ważne narzędzie ochrony gleby
9.50-10.10 Bożena Smreczak, IUNG-PIB w Puławach Zielony Ład a zrównoważone użytkowanie gleb
10.10-10.30 Rafał Wawer, IUNG-PIB w Puławach Skutki środowiskowe i przeciwdziałanie erozji
10.30-10.50 Grzegorz Siebielec, IUNG-PIB w Puławach Gospodarowanie egzogenną materią organiczną
10.50-11.10 Mateusz Pawłowski, Mirosław Kobierski, UTP w Bydgoszczy Zasoby węgla organicznego i nieorganicznego w profilach wybranych podtypów czarnych ziem
11.10-11.30 Adam Matyszczak, Katarzyna Jarecka, UPH w Siedlcach Właściwości podłoża po uprawie pieczarki w kontekście poprawy żyzności i rekultywacji gleb
11.30-11.50 Panel dyskusyjny 1
11.50-12.10 Przerwa
SESJA 2  
12.10-12.30 Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, IUNG-PIB w Puławach Wpływ zanieczyszczenia gleb na zdrowie człowieka
12.30-12.50 Aleksandra Ibragimow, Grzegorz Podruczny, Barbara Walna, Marcin Siepak, UP im. A. Mickiewicza w Poznaniu Ocena wpływu zabytków archeologicznych na zanieczyszczenia gleb i osadów ołowiem
12.50-13.10 Hanna Jaworska, Katarzyna Matuszczak, UTP w Bydgoszczy Wybrane makroskładniki w glebach położonych wokół składowiska sody kaustycznej
13.10-13.30 Tomasz Niedziński, Jan Łabętowicz, Tomasz Sosulski, SGGW w Warszawie Wpływ wgłębnej aplikacji nawozów mineralnych na respirację gleby i emisję N2O z gleby lekkiej
13.30-13.50 Przemysław Musiał, BUiGL Strategia leśna w ochronie gleb
13.50-14.10 Jarosław Lasota, Ewa Błońska, Stanisław Małek, Michał Jasik, Rafał Ważny, UR w Krakowie oraz UJ w Krakowie Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik efektów nawożenia gleb leśnych
14.10-14.30 Wanic Tomasz, UR w Krakowie Monitorowanie gleb w obszarach pozaustawowej ochrony przyrody na przykładzie nadleśnictwa Polanów
14.30-14.50 Panel dyskusyjny 2
14.50-15.00 Przerwa
SESJA 3
15.00-15.05 Anna Marzec-Grządziel, Anna Gałązka, Karolina Furtak, Jacek Niedźwiecki, Karolina Gawryjołek, Jarosław Grządziel, IUNG-PIB Analiza jakościowa mikroorganizmów obecnych w glebie leśnej i rolniczej
15.05-15.10 Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Anna Marzec-Grządziel, Łukasz Pawlik; IUNG-PIB w Puławach i Uniwersytet Śląski w Sosnowcu Ocena zmian bioróżnorodności funkcjonalnej gleby pod drzewami jako wskaźnik potencjalnego wietrzenia biologicznego i formowania gleby
15.10-15.15 Barbara Breza-Boruta, UTP w Bydgoszczy Ocena właściwości mikrobiologicznych i chemicznych gleb w zróżnicowanych warunkach antropopresji
15.15-15.20 Anna Gałązka, Jarosław Grządziel, Jacek Niedźwiecki, Anna Marzec-Grządziel, Karolina Furtak, Karolina Gawryjołek, IUNG-PIB w Puławach Potencjał metaboliczny mikroorganizmów w ryzosferze olszy czarnej (Alnus glutinosa), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)
15.20-15.25 Joanna Lemanowicz, Jarosław Pobereżny, Robert Lamparski, Elżbieta Wszelaczyńska, Agata Bartkowiak, Małgorzata Szczepanek, Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy Wpływ gatunku i gęstości siewu pszenicy jarej na właściwości biochemiczne gleby, zawartość wtórnych metabolitów roślinnych oraz obecność Oulema spp
15.25-15.30 Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Urszula Pasternak, Joanna Ciepiel, IUNG-PIB w Puławach Wpływ dodatku biokarbonizatu na parametry jakościowe glebowej materii organicznej
15.30-15.35 Joanna Ciepiel, Bożena Smreczak, Urszula Pasternak, IUNG-PIB w Puławach Zawartość WWA w glebach użytkowanych rolniczo w świetle przepisów krajowych
15.35-15.40 Ludwika Poręba, Beata Bartosiewicz, Magdalena Łysiak, Urszula Wójtowicz, IUNG-PIB w Puławach Wpływ urbanizacji na pokrywę glebową
15.40-15.45 Magdalena Łysiak, Jacek Niedźwiecki, Bożena Smreczak, IUNG-PIB w Puławach Rola Puławskiego Ośrodka Badań Rolniczych w upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia gleb dla środowiska i człowieka
15.45-16.10 Panel dyskusyjny 3
Około 16.10 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prezentacje ustne oraz prezentacje plakatów

Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint 97-2003.*ppt lub wersji .pdf. Plakaty będą prezentowane w formie wystąpień ustnych w trakcie trzeciej sesji problemowej.

Sesja 1 i Sesja 2 – Przewidywany czas trwania prezentacji ustnych 20 min.
Sesja 3 – do 5 min. (5 slajdów: temat, wprowadzenie, metodyka, wyniki, podsumowanie)

Na wypadek wystąpienia utrudnień w wyświetlaniu prezentacji autorów prosimy o przesłanie wystąpień ustnych i posterowych najpóźniej do 23 września 2021 r. na adres: mlysiak@iung.pulawy.pl


Uczestnictwo w konferencji

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać się do 23.09.2021 r. po wypełnieniu formularza rejestracyjnego https://forms.gle/madaPUBXwZxyXGs36.

Link do otwartego webinarium
https://zoom.us/j/99631716994
kod: 860225
Uczestników wideokonferencji prosimy o wcześniejsze zainstalowanie

programu Zoom.

Streszczenia referatów opracowane w formie pliku pdf zostaną przesłane uczestnikom drogą elektroniczną w dniu konferencji.


Komitet organizacyjny:

  • Dr hab. inż. Bożena Smreczak (IUNG-PIB) – przewodnicząca
  • Dr inż. Marek Kondras (SGGW)
  • Dr inż. Jacek Niedźwiecki (IUNG-PIB)
  • Dr Aleksandra Ukalska-Jaruga (IUNG-PIB)
  • Mgr Joanna Ciepiel (IUNG-PIB)

Sekretariat konferencji:

Mgr Magdalena Łysiak (IUNG-PIB) – tel. 81 47 86 783; e-mail: mlysiak@iung.pulawy.pl
Mgr Urszula Wójtowicz (IUNG-PIB) – tel. 81 47 86 783; e-mail: uwojtowicz@iung.pulawy.pl

Konferencja naukowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb” jest organizowana w ramach zad. 1.2 „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo” finansowanego z dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat naukowy konferencji:
Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content