Informacja o stanie upraw za miesiąc maj z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w miesiącu maju bieżącego roku były zróżnicowane i umiarkowane w kontekście prowadzenia produkcji rolniczej. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. W bieżącym roku okres wegetacji wszystkich roślin jest opóźniony o co najmniej dwa tygodnie. Miesiąc maj we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem intensywnie wykorzystywanym na siewy, nawożenie pogłówne, dokarmianie dolistne i ochronę roślin.

RZD Baborówko. W miesiącu maju średnia dobowa temperatura powietrza wynosiła 12,2ºC i była niższa o około 1,5ºC od średniej wieloletniej. Natomiast pod względem opadów miesiąc ten wypadł korzystniej niż średnia z wielolecia ponieważ spadło ponad 65 mm deszczu. Pogoda w maju bardziej sprzyjała uprawom zbóż, a w mniejszym stopniu rzepakowi ozimemu oraz wschodzącej kukurydzy. W związku z częstymi choć jednorazowo niezbyt obfitymi opadami utrudnione było również wykonywanie niektórych zabiegów, a w szczególności stosowanie ŚOR. Opóźnienie okresu wegetacji o około 2 tygodnie w porównaniu z ostatnimi latami spowodowało, że dopiero pod koniec pierwszego tygodnia w rzepaku pojawiły się kwitnące kwiatostany. Po upływie  około 3 tygodni od siewu zaczęły się wyrównywać opóźnione wschody kukurydzy. Powodem tego oczywiście były dość niskie temperatury powietrza i gleby. Występujący wyraźnie chłodniejszy maj po wschodach kukurydzy spowodował, że wybarwienie jej i tempo wzrostu wyraźnie odbiegało od stanu z kilku ostatnich lat. Niższe niż zwykle temperatury powietrza miały natomiast dodatni efekt w postaci ograniczonej ilości szkodników w rzepaku i zbożach.

RZD Błonie-Topola. Miesiąc maj był kolejnym już miesiącem charakteryzującym się niższymi temperaturami w stosunku do lat ubiegłych. Średnia temperatura miesiąca wyniosła 12,3ºC. Szczególnie chłodne były noce, gdzie minimalna temperatura jaką odnotowano wynosiła 2,4ºC. Natomiast był to miesiąc korzystny pod względem opadów atmosferycznych, które ukształtowały się na poziomie 71 mm. Chłodna aura wpłynęła szczególnie negatywnie na kukurydzę. Wzrost jej został zahamowany, a rośliny posiadają dużo żółtych przebarwień na liściach. Warunki pogodowe uniemożliwiały przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w zaplanowanym terminie. Zabiegi chwastobójcze w uprawie buraka cukrowego zostały wykonane zgodnie z planem. Plantacje wyglądają bardzo dobrze i są wolne od chwastów, chociaż niskie temperatury hamują prawidłowy wzrost roślin. Pszenica ozima znajduje się obecnie w fazie BBCH 45-47. Wykonano już w niej dwa zabiegi fungicydowe co sprawiło, że plantacje są wolne od chorób grzybowych. W pszenicy jarej wykonano zabieg herbicydowy oraz nawożenie azotem, a także niezbędne nawożenie mikroelementami. Pszenica jara jest obecnie w fazie BBCH 31. Generalnie uprawy zbóż są w bardzo dobrym stanie.

RZD Borusowa. Miesiąc maj charakteryzował się dość nietypowymi warunkami pogodowymi. Jedynie pod względem ilości opadów okres ten był bardzo korzystny dla roślin. Natomiast występujące niskie temperatury oraz obfite i częste opady deszczu nie sprzyjały prowadzeniu nawożenia pogłównego oraz wykonywaniu zabiegów ochrony roślin. Największy problem warunki pogodowe stworzyły w zabiegach przeciw chwastom w uprawie buraków cukrowych. Nadarzające się bardzo rzadko w tym czasie odpowiednie warunki wykorzystywano na przeprowadzenie tych zabiegów. Ogólnie można ocenić stan zasiewów jako dobry.

RZD Grabów. Miesiąc maj charakteryzował się niższymi temperaturami w stosunku do lat ubiegłych. Średnia temperatura miesiąca wyniosła 12,5ºC i była niższa od średniej z wielolecia o 1,1°C. Ilość opadów (49,9 mm) jaka spadła w tym miesiącu była nieco niższa od średniej z wielolecia (58,0 mm), lecz ich rozkład był bardzo równomierny. Jednak wiosenne chłody spowolniły wzrost i rozwój uprawianych roślin. Poszczególne fazy fenologiczne obserwowane były o około 2 do 3 tygodni później niż w roku poprzednim. Natomiast był to miesiąc korzystny pod względem występowania i mniejszego stopnia rozwoju chorób i szkodników. Majowe prace polowe rozpoczęły się od siewu kukurydzy na ziarno i kiszonkę. W sumie obsiane zostało ponad 32 ha łącznie z założonymi doświadczeniami. Ponadto w oziminach była stosowania ochrona w fazie T1 i T2 oraz aplikacja II dawki azotu w pszenicy. W zbożach jarych wykonana była ochrona herbicydowa i wysiew II dawki azotu. W III dekadzie maja rozpoczęły się intensywne prace związane ze zbiorem I pokosu zielonki z TUZ. W tym roku z pierwszego pokosu zebrane zostało 270 bel sianokiszonki co w przeliczeniu na zieloną masę daje plon w granicach 22,0 t/ha i stanowi połowę potrzeb żywieniowych w produkcji zwierzęcej.

Miesiąc maj to również okres wycieczek i spotkań dla studentów i doradców ODR jakie odbywały się w tutejszym RZD.

RZD Kępa-Puławy. Warunki pogodowe w miesiącu maju były mało korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Powodem były niskie temperatury zarówno w dzień jak i w nocy. Wpłynęło to na wyjątkowo duże opóźnienie w wegetacji uprawianych  roślin. Pogoda w maju bardziej sprzyjała uprawom zbóż i rzepakowi ozimemu, a w mniejszym stopniu burakom cukrowym i wschodzącej kukurydzy. Pszenica ozima rozwijała się prawidłowo, a pod koniec miesiąca maja zaczęła się kłosić. Wykonano już w niej zabiegi fungicydowe co sprawiło, że plantacje są wolne od chorób grzybowych. Pszenica jara orkisz również rozwijała się prawidłowo i wykonana była ochrona herbicydowa. Zabiegi herbicydowe w uprawie buraka cukrowego zostały wykonane zgodnie z planem. W uprawach sadowniczych problemem jest mszyca i choroby grzybowe. Stan wegetacji chmielu jest bardzo zadowalający. W III dekadzie maja rozpoczęły się intensywne prace i zebrano I pokos traw z łąk na sianokiszonkę. Pomimo sprzyjających dotychczas warunków wilgotnościowych deficyt wody jest jednak już bardzo duży i odczuwalny przez rośliny. Szczególnie jest on dotkliwy na gorszych glebach i na słabszych stanowiskach co jest widoczne na załączonych zdjęciach.

RZD Werbkowice. Miesiąc kwiecień charakteryzował się bardzo zmienną pogodą, a krótkotrwałe intensywne opady deszczu ok. 9,8 mm/h nie spowodowały dużych zniszczeń na plantacjach. Majowe prace polowe rozpoczęły się od siewu kukurydzy na ziarno i kiszonkę, który trwał od 5 do 11 maja. W sumie obsiane zostały pola o powierzchni 111 ha. Warunki pogodowe uniemożliwiały przeprowadzenie zabiegów herbicydowych w kukurydzy, ale dokonano je 24 maja. Natomiast wykonano zabiegi herbicydowe powschodowe w uprawie buraka cukrowego. Niskie temperatury, a szczególnie zimne noce wpłynęły negatywnie na rozwój i wzrost buraka cukrowego jak również kukurydzy. Pszenica ozima rozwijała się prawidłowo, a pod koniec miesiąca maja część odmian zaczęła się kłosić. Wykonano już na niej zabiegi fungicydowe co sprawiło, że plantacje są wolne od chorób grzybowych. Pszenica jara również rozwija się prawidłowo, wykonana była ochrona herbicydowa na chwast jedno- i dwuliścienne. W III dekadzie maja rozpoczęły się intensywne prace związane ze zbiorem I pokosu traw na sianokiszonkę. Wypas krów na trwałych użytkach zielonych jest prowadzony i będzie trwać nadal.

Miesiąc maj to również okres wycieczek i spotkań merytorycznych dla uczniów szkół średnich, studentów i doradców ODR jakie odbywały się w tutejszym RZD. W dniu 29.05.2021 Zakład odwiedzili uczniowie studiów podyplomowych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Celem wizyty było zapoznanie studentów z pracą w gospodarstwie zajmującym się hodowlą i chowem bydła mlecznego oraz zasiewami pól i prowadzonymi doświadczeniami.

RZD Wielichowo. Warunki pogodowe w miesiącu maju były mało korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Powodem były niskie temperatury zarówno w dzień jak i w nocy oraz silne wiatry. W powyższym okresie dokonano dolistnego dokarmiania mikroelementami zbóż oraz wykonano zabiegi regulatorami wzrostu pszenicy, pszenżyta i żyta. Zastosowano opryski herbicydowe przeciwko chwastom w owsie oraz dwukrotne w burakach cukrowych. W miesiącu maju nastąpiło nasilenie chorób grzybowych w zbożach oraz pojawiły się również szkodniki. Wykonano zabiegi ochrony roślin fungicydami i insekcydami. Ogólnie wegetacja roślin jest opóźniona co najmniej o dwa – trzy tygodnie. Na plantacjach buraków cukrowych silne wiatry spowodowały erozję wietrzną i uszkodziły siewki częściowo je niszcząc, a niektóre zostały całkowicie przysypane lotnym piaskiem. Po niewielkim opadzie deszczu część roślin buraków cukrowych wydostało się na powierzchnię. Niestety zbyt niskie opady i występujące silne wiatry powodowały ponowne uszkodzenia i przysypywanie roślin. Plantacja buraków cukrowych jest bardzo zróżnicowana pod względem rozwojowym roślin. Niektóre są w fazie liścieni z jedną parą liści, a inne na nieco lepszej glebie w fazie 3-4 liści. Na osłabionych roślinach buraków pojawiły się mszyce, które usunięto opryskiem insektycydowym. Ponadto buraki cukrowe zasilono nawozami azotowymi. Wykonano zabiegi herbicydowe w lnie oraz w gorczycy przeciw chowaczom i słodyszkowi.

RZD Wierzbno. W miesiącu maju warunki wilgotnościowe dla zasiewów były sprzyjające ponieważ łączna ilość opadów w tym miesiącu wynosiła 63 mm. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym zarówno plantacje zboża jak i grochu wyglądają dobrze. Warunki pogodowe uniemożliwiały przeprowadzenie zabiegów w zaplanowanym terminie, gdyż w maju w tym rejonie było 21 dni z opadami deszczu co miało znaczący wpływ na organizację w/w prac. Natomiast bardzo dobrze wyglądają plantacje owsa, który mimo opóźnionego siewu dobrze się rozkrzewił oraz utworzył gęsty i zdrowy łan. W miesiącu maju nastąpiło nasilenie chorób grzybowych w zbożach oraz pojawiły się szkodniki. W powyższym okresie dokonano dolistnego dokarmiania mikroelementami owsa i grochu oraz wykonano zabiegi fungicydowe pszenżyta i żyta. Ponadto w owsie była stosowania druga dawka azotu oraz zastosowano opryski herbicydowe przeciwko chwastom i wykonano zabieg insektycydami. Obecnie można przypuszczać, że plony będą wysokie jeżeli nie nastąpią okresy suszy lub gwałtowne zjawiska pogodowe.

RZD Żelisławki. Miesiąc maj charakteryzował się dobrą pogodą dla wzrostu i rozwoju roślin. Warunki wilgotnościowe były sprzyjające, ponieważ opady były najwyższe od wielu lat i osiągnęły poziom 85 mm. Wystąpiło wiele dni z opadami i silnym wiatrem utrudniającym wykonywanie zabiegów nawożenia i ochrony roślin. Pomimo tych niekorzystnych warunków pogodowych wszystkie zaplanowane zabiegi zostały przeprowadzone. Ogólnie można ocenić stan upraw na koniec maja jako dobry.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. Miesiąc maj był najzimniejszy od wielu lat. Warunki pogodowe były mało korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Powodem były niskie temperatury zarówno w dzień jak i w nocy, które nie przekraczały 10°C. Wpłynęło to na wyjątkowo duże opóźnienia w wegetacji uprawianych w zakładzie roślin. Pszenica i pszenżyto rozwijały się wolniej, a w kilku miejscach niżej położonych wystąpiły podtopienia i wypadnięcia roślin. Chmiel po wiosennym cięciu karp długo (zależnie od odmiany nawet przez pięć tygodni) nie rozpoczynał etapu kiełkowania pędów. Stan taki spowodował znaczne opóźnienie zarówno w rozwoju roślin, jak również w pracach agrotechnicznych. Do intensywnego wzrostu rośliny chmielu wymagają dość wysokich temperatur również w porze nocnej. Takie warunki pogodowe spowodowały, że przyrost pędów w maju był wolniejszy niż w poprzednich latach. Z tego również powodu do końca miesiąca trwały prace związane z naprowadzaniem pędów na przewodniki roślin.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content