PROJEKT PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 NR 1/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021

Wraz z początkiem marca pracownicy Zakładu Mikrobiologii Rolniczej rozpoczęli realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „AgriBioFood PULS IUNG 4.0”, finansowanego z programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW).

Tytuł projektu: Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych

Głównym celem projektu jest optymalizacja doboru mikroorganizmów (bakterii brodawkowych) oraz komponentów otoczki dla nasion w celu poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych. Badania te będą prowadzone w celu określenia tzw. dobrych praktyk poprawy żyzności i aktywności biologicznej gleby w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych.

Cele szczegółowe projektu obejmować będą:

  • wybór najbardziej efektywnych mikroorganizmów dla wybranych roślin bobowatych oraz przygotowanie inokulum bakteryjnego do otoczkowania nasion (zarówno w postaci pojedynczych komponentów preparatu jak i doborze bakteryjnego konsorcjum),
  • analizę genetyczną i fenotypową wybranych szczepów mikroorganizmów w celu pełnej ich charakterystyki dla celów patentowych,
  • optymalizację warunków wzrostu badanych mikroorganizmów w celu zwiększenia wydajności ich namnażania poprzez dodatek komponentów odżywczych wchodzących jednocześnie w skład zastosowanej otoczki,
  • wybór i optymalizacja składowych otoczki do stosowania dla nasion roślin,
  • ocenę oddziaływania nowych kompozycji mikroorganizmów i otoczek nasion oraz określenie ich wpływu na wzrost, plonowanie roślin oraz retencję azotu mineralnego w glebie.

Zatem celem projektu będzie opracowanie i optymalizacja skuteczności stosowania otoczkowanych nasion w warunkach ekologicznej i konwencjonalnej uprawy roślin bobowatych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań podnoszących żyzność i aktywność biologiczną gleb. Zgromadzone w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej zasoby autochtonicznych, wyselekcjonowanych z rodzimych roślin uprawnych bakterii promujących wzrost roślin tzw.PGPR (plant growth promoting rhizobacteria), w tym kolekcja bakterii z rodzaju Rhizobium posłużą do selekcji najbardziej efektywnych szczepów. W kolekcji Zakładu znajdują się również wolnożyjące asymilatory azotu z rodzaju Azotobacter, bakterie solubilizujące Ca3(PO4)2 jako jedyne źródło fosforu tzw. bakterii PSB (Phosphate-Solubilizing Bacteria) oraz innych PGPR tj.: Phyllobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia. Opracowana technologia w formie otoczkowanych nasion (konsorcja mikroorganizmów) będą stanowić cenne źródło bionawozów służących poprawie jakości gleby oraz wzrostu i plonowania roślin bobowatych.

Program „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Zespół badawczy projektu prac przedwdrożeniowych:

dr hab. Anna Gałązka – Kierownik/Koordynator Projektu/członek zespołu

dr Anna Marzec-Grządziel – członek zespołu, osoba odpowiedzialna za obsługę formalną projektu (rozliczanie dokumentacji projektowej)

prof. dr hab. Stefan Martyniuk – członek zespołu

mgr Monika Kozieł – członek zespołu

mgr Karolina Gawryjołek – członek zespołu

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content