sommit

∑OMMIT

Zrównoważone zarządzanie substancją organiczną gleby łagodzące równowagę miedzy sekwestracją węgla a stratami N2O, CH4 i NO3 (∑OMMIT)

SUstainable Management of soil Organic Matter to MItigate Trade-offs between C sequestration and N2O, CH4 and NO3 Losses (∑OMMIT)

IUNG-PIB uczestniczy w projekcie

Przedstawiciel w IUNG-PIB:
dr hab. Alina Syp, prof. IUNG-PIB

Projekt ten jest finansowany przez „Europejski Wspólny Program dotyczący zarządzania glebami rolniczymi (EJP-Soil)”. W projekcie ∑OMMIT tym bierze udział 13 instytucji z 9 krajów europejskich. Działania koordynuje CREA z Włoch. Ogólnym celem projektu jest identyfikacja strategii gospodarowania glebą, które sprzyjają sekwestracji dwutlenku węgla w glebie, przy jednoczesnym minimalizowaniu emisji gazów cieplarnianych na skalę europejską.

Pracownicy naukowi IUNG-PIB wyjaśnia, że recykling odpadów organicznych, takich jak komposty, poferment itp., w glebie jest podstawową europejską strategią zwiększania żyzności i produktywności gleby, przy jednoczesnym ograniczaniu nagromadzenia odpadów organicznych w środowisku. Jednak reakcje gleby i upraw na materię organiczną zależą między innymi od klimatu i rodzaju gleby. Dlatego nawożenie organiczne musi być koniecznie dostosowane do określonych regionów, aby jednocześnie zwiększać sekwestrację C i zmniejszać uwalnianie metanu i podtlenku azotu, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Pozwoli to na przekształcenie gleby w pochłaniacz dwutlenku węgla zamiast w jego źródło.

Nadrzędnym celem projektu jest ocena, jakie rodzaje organicznych środków poleszających właściwości gleby, gdzie i kiedy są powiązane ze zwiększoną sekwestracją C w glebie i zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Badania wskazują, że każdy obszar charakteryzują określone uprawy, wymagania żywieniowe i klimat, które mają wpływ na gospodarkę organiczną gleby. Ten ambitny projekt w sposób zintegrowany zbada wszystkie te aspekty w całej Europie i stworzy plan działań dla interesariuszy i użytkowników końcowych, który wspomoże wiedzę nowej generacji opartą na zarządzaniu nieodnawialnym zasobem: glebą.

Strona projektu ∑OMMIT (ENG): https://projects.au.dk/research-projects/ommit/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content