Global Framework on Water Scarcity in Agriculture (WASAG) - logo

Przystąpienie IUNG-PIB do WASAG

W dniu 12 listopada 2020 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach został przyjęty do inicjatywy Global Framework on Water Scarcity in Agriculture (WASAG), powołanej przez FAO. IUNG-PIB dołączył niniejszym do grona ścisłej światowej czołówki podmiotów zajmujących się rolnictwem w warunkach niedoborów wody. W stosunku do tej inicjatywy spodziewamy się z jednej strony wiele nauczyć od partnerów o znacznie większym doświadczeniu w gospodarowaniu wodą w rolnictwie, a z drugiej strony zamierzamy również wesprzeć WASAG własnym doświadczeniem w osiągnieciu Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju  2030 (Global Sustainable Development Goals), wyznaczonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku

Wraz ze wstąpieniem do WASAG nasz Instytut podejmuje się aktywnie wspomagać WASAG w dążeniu do osiągnięcia poniższych celów, które zostały określone podczas 1 Forum WASAG, które odbyło się w dniach 9–22 marca 2019 w Praia, Cabo Verde:

 1. Kontynuowania współpracy w ramach WASAG jako repozytorium wiedzy i wspólnego uczenia się oraz katalizatora wielodyscyplinarnej, wielosektorowej współpracy i badań w celu sprostania wielu wyzwaniom związanym z niedoborem wody w rolnictwie.
 2. Rozwijania zrozumienia i spostrzeżeń na temat powiązań między technologiami, instytucjami i politykami, aby osiągnąć zmiany w zrównoważonym wykorzystaniu wody w rolnictwie, zwiększyć efektywność wykorzystania wody oraz wypełnić luki w wiedzy zgodnie ze specyficznymi i zróżnicowanymi kontekstami lokalnymi.
 3. Wspierania wdrażania zintegrowanych procesów planowania, angażujących różne zainteresowane strony i instytucje, łączących ich potrzeby, oczekiwania i perspektywy, co skutkuje lepszym podejmowaniem decyzji.
 4. Promowania rozumienia wody jako siły napędowej rozwoju dla wszystkich, zajmując się międzysektorowymi kompromisami i maksymalizując synergie w całej Agendzie 2030, jednocześnie wspierając rządy krajowe w osiągnięciu ich celów zrównoważonego rozwoju.
 5. Wspierania rolników i stowarzyszeń rolników w lepszym dostępie do finansowania, rozsądnych praktykach gospodarki wodnej i odpowiednich informacjach, jednocześnie uznając wartość ich wiedzy lokalnej i międzypokoleniowej dla zwiększania ich odporności.
 6. Promowania dobrego zarządzania poprzez rozsądne polityki i strategie, odpowiednie ustawodawstwo, ramy instytucjonalne i mechanizmy finansowe we wszystkich wymiarach niedoboru wody w rolnictwie, w tym w zakresie odżywczej produktywności wody w całym łańcuchu pokarmowym.
 7. Wspierania instytucjonalizacji proaktywnego i opartego na ryzyku podejścia do gotowości na suszę.
 8. Poprzez „punkt kompleksowej obsługi” dostarczanie decydentom wskazówek i narzędzi pozwalających ocenić wpływ wyborów technologicznych i decyzji inwestycyjnych poprzez produkty oparte na wiedzy, pomoc techniczną i kampanie informacyjne.
 9. Zachęcanie do uwspólniania zasobów i promowania innowacyjnych mechanizmów finansowych, w tym defiskalizacji i funduszy rotacyjnych, PPP i podejścia gospodarcze o obiegu zamkniętym, aby stymulować konkretne działania w terenie oraz promować zaangażowanie sektora prywatnego i inwestycje w rozwój zdolności.
 10. Zachęcanie do innowacyjnych technologii dostosowanych do lokalnych warunków, w tym takich, które ograniczają straty i umożliwiają ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków do produkcji rolnej.
 11. Skoncentrowanie się na zrównoważonym i wydajnym zarządzaniu zasobami wodnymi w rolnictwie, przyczyniając się do utrzymania na wsi, pomagając zająć się pierwotnymi przyczynami migracji związanej z wodą.
 12. „Więcej wartości odżywczych na kroplę!”: Zbudujmy wspólnotę praktyk, aby wzmocnić wielopoziomową bazę wiedzy na temat powiązań między odżywianiem a gospodarką wodną oraz opracować ramy łączące bezpieczeństwo wody i żywności z podejściami żywieniowymi, wraz z przykładami pilotażowymi.
 13. Zaproponowanie sposobów radzenia sobie z zasoleniem, szczególnie na najbardziej wrażliwych obszarach, w tym na rozwijających się małych państwach wyspiarskich, ponieważ możliwe jest wyprodukowanie większej ilości żywności na zasolonych obszarach. Obejmuje to wspieranie krajowych strategii i polityk w zakresie rozwiązań rolniczych dostosowanych do obszarów dotkniętych zasoleniem oraz wdrażanie zrównoważonych systemów uprawy, w tym różnorodności biologicznej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego oraz dochodowych upraw.
 14. Integracji rolnictwa przyjaznego klimatowi i innowacyjnych systemów rolniczych, przyjmujących zrównoważone praktyki zarządzania i odpowiednie uprawy odporne na suszę / sól, w tym na obszarach marginalnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego;
 15. Promowania kultury zrównoważonego wykorzystania wody w rolnictwie poprzez lepsze dane na temat dostępności zasobów wodnych i zużycia wody, zwiększania świadomości i rozwijania umiejętności.
 16. Określenie kryteriów i wskaźników pomiaru i monitorowania zrównoważonego wykorzystania wody w rolnictwie, które odnoszą się do ryzyka niedoboru wody w rolnictwie.
 17. Zachęcania do opracowywania podejść opartych na społeczności i polityk zorientowanych na ludzi, uznających kluczową rolę kobiet w gospodarstwach rolnych i korzystaniu z wody w gospodarstwach domowych oraz włączających młodzież.

Link do WASAG: http://www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/

Przedstawicielem IUNG-PIB w WASAG został dr hab. inż. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB – Rafal.Wawer@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content