Informacja za miesiąc październik z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

W miesiącu październiku występujące w całym kraju opady deszczu znacząco zmniejszyły deficyt wody w glebie. Ponadto dzięki temu możliwe było przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą oraz siewem zbóż ozimych. Natomiast warunki pogodowe nie sprzyjały zbiorom zielonki na paszę oraz upraw późno schodzących z pola takich jak chmiel, buraki cukrowe oraz zbiór owoców w sadach.

RZD Baborówko. W miesiącu październiku rozpoczęto zbiór kukurydzy na ziarno. W przeciwieństwie do lat poprzednich plon jest niższy a wilgotność ziarna wyższa niż zwykle o tej porze roku. Spadek plonu jest związany z niedoborem wody w glebie, a szczególnie jej deficytem w okresie wegetacji kukurydzy. W porównaniu do suchego ubiegłego roku w tym sezonie w okresie od kwietnia do końca sierpnia opady były jeszcze niższe o około 100 mm. W związku z ciągłym niedoborem opadów utrudniona była również uprawa po zebranej już kukurydzy. Na koniec października suma opadów w okresie od stycznia do października wynosiła niecałe 365 mm. Pod koniec października na polu pszenicy ozimej zasianej jeszcze we wrześniu widoczne było już jej krzewienie.

RZD Błonie-Topola. W miesiącu październiku prowadzono prace związane ze zbiorem buraka cukrowego i kukurydzy. Średni plon buraków cukrowych był na poziomie 51 ton z ha przy średniej polaryzacji cukru 15,5%. Biorąc pod uwagę fakt, że została przesiana 40 hektarowa plantacja po raz drugi ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, powyższy plon średni jest bardzo dobrym wynikiem. Najwyższy plon z pola wynosił 63,5 t/ha, ale już plantacje przesiewane dały odpowiednio niższe plony od 52 t/ha do 46 t/ha. Dzięki korzystnym warunkom pogodowym zasiano 40 ha pszenicy ozimej po zebranym buraku cukrowym. Ponadto została zebrana kukurydza na ziarno, której średni plon wyniósł 10,9 t/ha przy wilgotności 30%, a średni plon ziarna suchej kukurydzy wynosił 8,0 t/ha. Zbiory kukurydzy w roku bieżącym charakteryzowały się bardzo dużą wilgotnością zebranego ziarna sięgającą nawet do 38%. Było to wynikiem opadów deszczu, które występowały bardzo często w październiku.

RZD Borusowa. Miesiąc październik cechował się częstymi i obfitymi opadami deszczu, które powodowały zakłócenia w organizacji prac polowych. Natomiast takie warunki pogodowe były sprzyjające dla wzrostu i rozwoju roślin. Wschody po zasiewach pszenicy ozimej następowały bardzo szybko. Wzrost i rozwój mieszanki poplonowej oraz rzepaku ozimego jest zadawalający. Ponadto buraki cukrowe mają jeszcze dobre warunki do wzrostu i polaryzacji cukru. Siew pszenicy ozimej zakończono 10 października obsiewając plantację 75 ha. Na zasiewach pszenicy ozimej wykonano również zabiegi herbicydowe.

RZD Grabów. W końcu września i prawie przez cały październik notowano częste i niejednokrotnie intensywne opady deszczu w regionie. W miesiącu tym spadło 96 mm deszczu przy normie z wielolecia wynoszącej 44 mm. Gleba pól uprawnych oraz łąk i pastwisk uległa silnemu uwilgotnieniu, uniemożliwiając w dużej mierze dokończenie rozpoczętych prac polowych. Jesienne siewy zbóż ozimych zostały zakończone dopiero pod koniec tego miesiąca. Zabiegów herbicydowych w oziminach nie udało się wykonać ze względu na wysoką wilgotność gleby. Ponadto rozpoczęty zbiór kukurydzy na ziarno został przerwany i odłożony na późniejszy okres ze względu na trudności przemieszczania się maszyn na podmokłym polu. Wilgotność zebranej kukurydzy wahała się w granicach 35–38%, natomiast plony kształtowały się na poziomie 10–12 t/ha mokrego ziarna. Ponadto wysoka wilgotność ziarna generuje dodatkowe koszty suszenia oraz skutkuje znacznie niższą cenę sprzedaży. Pod koniec października została zebrana kukurydza uprawiana na ziarno ze wszystkich doświadczeń (ponad 500 poletek). Ponadto w trzeciej dekadzie października rozpoczął się wywóz obornika na pola oraz przystąpiono do orki zimowej.

RZD Kępa-Puławy. Październik był kolejnym miesiącem obfitującym w opady deszczu, które w bardzo dużym stopniu utrudniały wszystkie prace polowe. Zbiory owoców trwają a ich ceny są opłacalne. Dokończenie rozpoczętych prac polowych uniemożliwiała nadmierna wilgotność gleby a miejscowo wręcz zalanych pól. Z tego powodu na części pól nadal nie ma możliwości wykonania siewu ozimin. Zbiór buraków cukrowych jest planowane dopiero w listopadzie. W przypadku sprawnych zbiorów i sprzyjających warunków pogodowych cały areał zostanie obsiany pszenicą ozimą. W produkcji zwierzęcej zarówno ceny cieląt rasy mięsnej Aberdeen Angus jak i zainteresowanie zakupem zwierząt hodowlanych jest na poziomie roku ubiegłego. Dodatkowo organizacja pracy jest utrudniona ze względu na objęcie kwarantanną dwóch pracowników Zakładu.

RZD Werbkowice. W miesiącu październiku kontynuowano nawożenie organiczne zarówno obornikiem jak również i gnojowicą, którą zakład pozyskuje z posiadanej fermy bydła. Rośliny kukurydzy rozwinięte są prawidłowo, ale zbiór na LKS z powodu złych warunków pogodowych przesunięto na miesiąc listopad. Buraki cukrowe mają jeszcze dobre warunki do wzrostu i polaryzacji cukru. Wypas krów prowadzony jest na pastwiskach, które stanowią najtańsze źródła paszy. Występujące obfite opady deszczu spowodowały znaczne utrudnienia organizacyjne i opóźnienie w pracach polowych.

RZD Wielichowo. W miesiącu październiku zakończyło siew zbóż ozimych. Zasiano pszenicę ozimą na polach po burakach cukrowych oraz po przyoranych poplonach ścierniskowych. Zebrane buraki cukrowe dostarczono do pobliskiej cukrowni w Opalenicy. Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, czyli utrzymującej się suszy plon buraków cukrowych był zadowalający i wyniósł 69 ton z hektara o 16,8% zawartości cukru i 6,4% zanieczyszczeń. Ponadto na polu dokonano spulchnienia gleby głęboszem pod przyszłoroczną uprawę buraków cukrowych.

RZD Wierzbno. Zakończono zbiory kukurydzy na ziarno z powierzchni około 40 ha. Średni plon wyniósł 8,5 t/ha. Uprawa była prowadzona na dwóch polach różniących się jakością gleby. Na glebach VI klasy plon wyniósł około 7 t/ha, natomiast na polu V i częściowo IV klasy plon był znacznie wyższy i wyniósł ponad 9 t/ha. Plony kukurydzy wskazują wyraźnie, że kluczowym czynnikiem decydującym o plonowaniu jest nie tylko ilość opadów, ale również ich prawidłowy rozkład. Zasiane zboża ozime dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym powschodziły w sposób równomierny i są dobrze rozkrzewione. W Zakładzie prowadzone są orki zimowe i wywożony jest na pola obornik.

RZD Żelisławki. W miesiącu październiku wykonano wszystkie prace agrotechniczne. Siew pszenicy ozimej na powierzchni 170 ha został zakończony 5 października. Również zostały zasiane pozostałe gatunki roślin, czyli 70 ha pszenżyta ozimego i 96 ha żyta ozimego. Ponadto zostały wykonane już orki zimowe. Na polu do zbioru pozostały buraki cukrowe, które mają jeszcze dobre warunki do wzrostu i polaryzacji. Z uwagi na zaplanowany późny terminu dostawy do cukrowni (20.12.2020r.) zbiór odbędzie się pod koniec listopada.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content