Informacja za miesiąc sierpień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

9.09.20 We wszystkich RZD zbiory rzepaku i zbóż są już zakończone. Plony są w tym roku bardzo zróżnicowane regionalnie i zależą głównie od warunków glebowo-klimatycznych oraz od ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacyjnym.

RZD Baborówko tegoroczne żniwa zakończył w sierpniu zbiorem pszenicy ozimej. W przypadku rzepaku ozimego i pszenicy ozimej plony w porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o 10-20 %. Ze względu na suszę utrudniona była uprawa gleby pod siew rzepaku ozimego. Pomimo tego ciepło i niewielkie opady deszczu występujące po siewie rzepaku sprawiły że jego wschody były już widoczne po tygodniu. Długotrwała susza połączona z wyższymi temperaturami powietrza w sierpniu przyspieszyła zasychanie roślin kukurydzy, co prawdopodobnie przełoży się na spadek jej plonowania.
RZD Błonie-Topola dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym zakończył już żniwa uzyskując dość wysokie plony. Sierpień był miesiącem o dużym deficycie opadów, które wpłynęły szczególnie negatywnie na uprawę kukurydzy. Skutki braku opadów widać również w uprawie buraka cukrowego. Zebrane plony pozwoliły na zasianie poplonów pod przyszłoroczną uprawę buraka cukrowego. Ponadto rozpoczęto przygotowywanie materiału siewnego pod zasiew zbóż ozimych.
RZD Borusowa tegoroczne żniwa zakończyły się już w połowie sierpnia i przebiegały w tym roku bardzo sprawnie. Plon rzepaku jak na ten rok jest zadawalający. Natomiast plony zbóż są średnie i porównywalne do roku poprzedniego. W sierpniu został już zasiany na powierzchni 46 ha poplon w ramach wymogów zazielenienia, a pole to jest przygotowane pod przyszłoroczną uprawę buraka cukrowego. Ponadto został już zasiany na powierzchni 40 ha rzepak ozimy i wykonano bezpośrednio po siewie zabieg herbicydowy.
RZD Grabów żniwa rozpoczęły się od zbioru doświadczeń z rzepakiem ozimym, a następnie z roślinami strączkowymi. Zbiór z pól produkcyjnych rozpoczęto od pszenicy ozimej, a następnie zebrano pszenżyto ozime, jęczmień jary, mieszanki zbożowe jarej i zakończono zbiorem pszenicy jarej. Warunki w czasie zbioru zbóż w tym roku były sprzyjające i żniwa zostały zakończone 20 sierpnia. Następnie rozpoczęto siew rzepaku ozimego na doświadczeniach. Ponadto dokonano zbioru trzeciego pokosu łąk, które na skutek suszy bardzo słabo plonowały. Trwają przygotowania do zbioru kukurydzy na kiszonkę, przygotowywane są silosy, sprzęt do transportu i ugniatania pociętej kukurydzy. Produkcja zwierzęca pod względem wydajności mleka od początku roku utrzymuje się na jednakowym poziomie i wynosi powyżej 9 tys. litrów mleka.
RZD Kępa-Puławy żniwa zakończono i obecnie trwają intensywne prace związane z uprawą i siewem rzepaku ozimego. Ponadto wykonano bezpośrednio po siewie zabieg herbicydowy celem zwalczania samosiewów zbóż oraz chwastów. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia zbioru i suszenia chmielu. W sadzie odbędzie się pierwszy zbiór jabłek odmian letnich. Są to odmiany deserowe, które maja bardzo krótką trwałość.
RZD Werbkowice żniwa rozpoczął na początku sierpnia od zbioru mieszanki zbożowo-strączkowej, która przeznaczona jest na paszę dla bydła. Następnie dokonano zbioru pszenicy jarej, która stanowi dominującą część w strukturze zasiewów zbóż. Uzyskano średnie plony o niskiej wilgotność ziarna ok. 11%. Ponadto została zebrana słoma w ilości 3100 rolek, która jest przeznaczona w całości dla produkcji zwierzęcej. Trwają przygotowania do zasiewów poplonów oraz nawożenia pożniwnego obornikiem i gnojowicą. Plantacja buraków cukrowych jest w stanie dobrym. Obecnie wykonywane były zabiegi fungicydowe na chwościka, które zabezpieczyły plantację i ograniczyły jej porażenie. Trwają przygotowania i przy sprzyjających warunkach pogodowych nastąpi zbiór lnu. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal i prowadzony jest bez większych zakłóceń.
RZD Wielichowo dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym zakończono już żniwa uzyskując bardzo dobre plony, które są wyższe niż w poprzednim roku o 40%. Zakończono również zbiór gorczycy i lnu. Dokonano wysiewu nawozów pod uprawy roślin ozimych i wykonano podorywki. Zastosowano obornik na 1/3 powierzchni pól oraz wysiano poplony ścierniskowe. Rozpoczęto na części pól orki pod jęczmień ozimy oraz żyto hybrydowe. W związku z wystąpieniem zachwaszczenia wtórnego na plantacji buraków cukrowych wykonano ręcznego ich usunięcia. Buraki cukrowe są w dobrej kondycji i brak jest występowania porażenia chorobami (chwościkiem).
RZD Wierzbno zakończono żniwa i obecnie trwają prace związane z siewem poplonów oraz przygotowaniem pól pod zasiewy ozime. Kukurydza mimo wcześniejszych okresów braku wody rośnie i rozwija się bardzo dobrze dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym co pozwala na dobre rokowania względem plonowania.
RZD Żelisławki dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i dobrej organizacji pracy zakończył już żniwa uzyskując bardzo wysokie plony. Warunki atmosferyczne podczas zbioru rzepaku oraz zbóż były sprzyjające i większość zbiorów nie musiała być dosuszana. Bezpośrednio po zbiorze plonów przystąpiono do uprawek pożniwnych i siewu poplonów. Ze względu na brak opadów i związane z tym trudności w uprawie gleby, siew rzepaku został rozpoczęty dopiero 28 sierpnia. Planuje się obsiać rzepakiem ozimym powierzchnie 110 hektarów.
RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. permanentnie odczuwa niedobory wody. Potwierdza to również ostatni okres czasu ponieważ nie było opadów praktycznie od połowy lipca do końca sierpnia. Dodatkowo cały miesiąc sierpień cechowały bardzo wysokie temperatury. W wyniku niesprzyjających warunków pogodowych tegoroczne plony zbóż są dość niskie jak na potencjalne i uwarunkowania glebowe. Pod koniec sierpnia dodatkowo wystąpiły nawałnice w postaci ulewnego deszczu ok. 23 litry oraz wiatru o prędkości przekraczającej 100 km/godz. Tak niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały uszkodzenie konstrukcji wszystkich uprawianych chmielników. Ponadto wystąpiły powalenia fragmentów dwóch plantacji i zerwanie elementów siatki nośnej oraz zerwanie samych roślin. Straty z tego tytułu są bardzo duże zarówno w plonach chmielu oraz wiążą się z koniecznością naprawy konstrukcji. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia zbioru chmielu, który stanowi znaczący udział w strukturze produkcji spółki.

Zestawienie plonów w RZD IUNG-PIB za 2020 rok

Lp. RZD IUNG-PIB Plony w t/ha
Rzepak Pszenica ozima Pszenica jara Jęczmień ozimy Jęczmień jary Żyto ozime Pszenżyto ozime Owies Mieszanka zbożowa Mieszanka zbożowo-strączkowa
1 Baborówko 3,10 5,70 4,20
2 Borusowa 3,60 5,70 4,40 5,30
3 Grabów 7,64 3,97* 4,34 4,80 4,88* 4,19
4 Błonie-Topola 7,30 5,30
5 a Puławy Kępa 3,22 5,17
5 b Gosp. Osiny 2,85 5,15 2,87 5,33 3,53 4,47 1,53 3,84
5 c Gosp. Sadłowice 4,25 1,02 4,54
5 d Gosp. Pulki 2,65 7,10 1,91
6 Werbkowice 4,92 4,11
7 Wielichowo 5,35 6,14 3,64 3,93 3,25
8 Wierzbno 3,35 3,63 3,25
9 Żelisławki 4,10 9,00 7,00 7,00 6,60 6,10
10 Jastków Sp. z o.o. 3,80 3,60 3,50

* w tym uprawy ekologiczne

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content