Warsztaty naukowe „Rolnictwo niskoemisyjne – nowe wyzwanie”

Spotkanie praktyki rolniczej z nauką w RZD Błonie-Topola

04.04.16 30 marca 2016 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB w Błonie-Topola (woj. łódzkie) odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem „Rolnictwo niskoemisyjne – nowe wyzwanie”. Zostały one zorganizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego LCAgri, przewidzianego do realizacji w okresie 2015-2018.
Spotkaniu przewodniczył Dyrektor RZD Błonie-Topola Zbysław Wardziński. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB w Puławach zapoznał zebranych z głównymi kierunkami działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu, akcentując znaczenie współpracy z praktyką rolniczą i doradztwem.

W prezentowanych referatach były uwzględnione wyniki badań i działania decydujące o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie poprawiające efektywność wykorzystania zasobów.

Dr hab. Jerzy Kozyra prezentując założenia projektu LCAgri i nawiązując do zmian klimatu omówił problematykę emisji gazów cieplarnianych z sektora rolniczego i metody jej ograniczania. Natomiast prof. nadzw. dr hab. Mariusz Matyka zapoznał zebranych z praktykami niskoemisyjnymi wdrażanymi w ramach projektu. Podkreślił, że na poziomie pola i gospodarstwa można w sposób znaczący ograniczyć emisję gazów związaną z produkcją rolniczą.

W przypadku emisji podtlenku azotu ważna jest poprawa efektywności wykorzystywania azotu przez rośliny, z tego względu zaleca się sporządzanie planu nawozowego w oparciu o systemy wspierania decyzji. IUNG-PIB oferuje dwa narzędzia do optymalizacji nawożenia w gospodarstwie – NawSald i MacroBil. Dr Tamara Jadczyszyn przedstawiła obsługę i działanie obu programów informatycznych, wskazując ich przydatność praktyczną.

Kolejnym narzędziem do optymalizacji bilansu składników pokarmowych jest system precyzyjnego nawożenia, przeznaczony głównie dla gospodarstw wielkoobszarowych, zwłaszcza charakteryzujących się mozaiką glebową. Do analizy przestrzennej zmienności właściwości fizycznych i chemicznych gleby wykorzystuje się, między innymi, N-sensory za pomocą których można ocenić intensywność odbicia promieniowania od roślin w różnych jego zakresach, co pozwala m.in. na określenie stanu odżywienia azotem. Tematyka ta została przybliżona przez dr hab. Rafała Pudełko.

W aspekcie technik uprawy gleby, znaczącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z pól pełnią systemy uprawy bezpłużnej. Podsumowując wyniki wieloletnich doświadczeń prowadzonych w obiektach IUNG-PIB oraz rezultaty badań wykonanych w innych ośrodkach naukowych w Polsce, prof. nadzw. dr hab. Janusz Smagacz przedstawił środowiskowe i ekonomiczne aspekty tzw. konserwującej uprawy roli.

Warsztaty zostały podsumowane przez zastępcę dyrektora IUNG-PIB, prof. dr hab. Stanisława Krasowicza. Podkreślił On znaczenie badań nad rolnictwem niskoemisyjnym oraz ich wpływ na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i poprawę efektywności produkcji rolnej w Polsce.

Po części referatowej na polu RZD Błonie-Topola odbył się pokaz siewu uproszczonego na stanowisku po kukurydzy. W czasie dyskusji podejmowano szereg zagadnień o wymiarze praktycznym. Padały pytania dotyczące kosztów i efektywności ekonomicznej siewu uproszczonego. W warsztatach wzięło udział 81 uczestników, w tym ponad 30 rolników, doradcy, dziennikarze czasopism rolniczych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych i naukowych. W spotkaniu uczestniczyli, między innymi, Senator RP Pan Przemysław Błaszczyk oraz Dyrektor Oddziału Centrali Nasiennej w Sieradzu dr Krzysztof Nowak.

{slimbox images/stories/zdjecia/2016/LcB3.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB3m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB4.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB4m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB5.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB5m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB6.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB6m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB7.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB7m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB8.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB8m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB9.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB9m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB10.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB10m.jpg;

images/stories/zdjecia/2016/LcB12.jpg,
images/stories/zdjecia/2016/LcB12m.jpg

}

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content