Wykaz priorytetów i zadań programu wieloletniego 2011-15

Priorytet/zadanie

                                             Temat/kierownik zadania                                        Powrót

Priorytet 1 Dostosowywanie rolnictwa do zmian klimatycznych w zakresie ochrony gleb, gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergię
Zadanie 1.1. System informacji o wpływie zmian klimatycznych na rolnictwo oraz o metodach adaptacji – dr Jerzy Kozyra
Zadanie 1.2. Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania lub ograniczania skutków degradacji gleb na obszarach wiejskich – dr Bożena Smreczak
Zadanie 1.3. Monitorowanie wpływu rolnictwa na zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz morza Bałtyckiego – dr Agnieszka Rutkowska
Zadanie 1.4. Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii pochodzenia rolniczego oraz ich wpływu na środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe Polski – dr Alina Syp
Zadanie 1.5. Ocena możliwości ograniczania emisji dwutlenku węgla z rolnictwa przez jego sekwestrację w glebach – dr Grzegorz Siebielec
Priorytet 2 Analiza wpływu WPR i innych czynników kształtujących wykorzystanie przestrzeni rolniczej na środowisko
Zadanie 2.1. Analiza skutków środowiskowych WPR na podstawie zintegrowanego system informacji o środowisku rolniczym – mgr Artur Łopatka
Zadanie 2.2. Analiza możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa, z uwzględnieniem warunków środowiskowych – dr Jan Jadczyszyn
Zadanie 2.3. Monitorowanie wskaźników żyzności gleb z uwzględnieniem  przemian strukturalnych i organizacyjnych w rolnictwie – dr Tamara Jadczyszyn
Zadanie 2.4. Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju rolnictwa na różnych poziomach zarządzania – prof. Adam Harasim
Zadanie 2.5. Analiza i ocena skutków zmian w produkcji rolniczej w Polsce w ujęciu dynamicznym i regionalnym – dr Jerzy Kopiński
Zadanie 2.6. Ocena wpływu technik i technologii stosowanych w produkcji roślinnej na środowisko przyrodnicze oraz jakość ziemiopłodów – prof. Stanisław Wróbel
Priorytet 3 Systemy wspierania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i jakości żywności
Zadanie 3.1. System wspierania działań w zakresie gospodarki nawozowej w Polsce – dr Kazimierz Kęsik
Zadanie 3.2. Ocena kierunków i systemów produkcji rolniczej oraz możliwości ich wdrażania w regionach i  gospodarstwach – prof. Jan Kuś
Zadanie 3.3. Ocena efektywności stosowania różnych elementów technologii w integrowanej produkcji podstawowych ziemiopłodów – prof. Janusz Podleśny
Zadanie 3.4. Analiza i ocena możliwości kształtowania jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem różnych kierunków użytkowania i uwarunkowań regionalnych – dr hab. Jerzy Grabiński
Zadanie 3.5. Ocena wpływu postępu biologicznego i agrotechnicznego na uprawę chmielu i tytoniu w Polsce  – dr Urszula Skomra
Priorytet 4 Doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze
Zadanie 4.1. Doskonalenie informatycznych systemów doradztwa rolniczego wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich – dr Andrzej Zaliwski
Zadanie 4.2. Merytoryczne wspieranie doradztwa rolniczego oraz poprawa efektywności przekazywania wyników badań do zastosowania w praktyce – dr Mariusz Zarychta
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content