Pamiętnik Puławski – zeszyt 150

TREŚĆ                                                  Pełny tekst(27,4 MB)

1. K. Adamczewski, K. Matysiak – Niektóre aspekty biologii Apera spica-venti (L.) P.B. 7
2. J. Anioł-Kwiatkowska, Z. Kącki, M. Śliwiński – Porównanie kompozycji gatunkowej trzech upraw wierzby energetycznej 19
3. J. Anioł-Kwiatkowska, M. Śliwiński – Obce rośliny energetyczne – zagrożenie dla flory Polski 35
4. M. Badowski, H. Gołębiowska – Bioróżnorodność chwastów segetalnych towarzyszących uprawom rzepaku ozimego i kukurydzy na polach produkcyjnych Dolnego Śląska 45
5. J. Błażej – Stan i perspektywy rozwoju upraw wierzby energetycznej w województwie podkarpackim 55
6. E. Chwastek – Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w uprawach Salix viminalis L. na Pogórzu Cieszyńskim 65
7. A. Cibor-Stefańska, M.T. Ciosek – Conyza canadensis (L.) Cronq. na siedliskach synantropijnych Podlaskiego Przełomu Bugu 77
8. K. Domaradzki, A. Jezierska-Domaradzka, T. Snopczyński – Wybrane zagadnienia z biologii Abutilon theophrasti Medik. 93
9. I. Duer, B. Feledyn-Szewczyk – Monitoring botaniczny w uprawach wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne 105
10. K. Heller, M. Praczyk – Biologiczna ocena herbicydów stosowanych w uprawie konopi nasiennych 121
11. A. Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki – Roślinność towarzysząca uprawom Salix viminalis L. na siedlisku łąkowym w Muchowie na Pogórzu Kaczawskim 129
12. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Zbiorowiska segetalne i flora w uprawie rzepaku ozimego na Opolszczyźnie w latach 1970–1972 oraz w 2008 roku 137
13. S. Kaczmarek, K. Adamczewski – Efekt wzajemnych oddziaływań pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa uprawianych w mieszankach na florę segetalną 145
14. T. Korniak, Cz. Hołdyński, K. Wąsowicz – Przemiany flory chwastów upraw wierzby w północno-wschodniej Polsce 159
15. B. Kościk, M. Ziemińska-Smyk – Zbiorowiska chwastów w wieloletnich roślinach energetycznych 171
16. R. Krawczyk – Wpływ bioróżnorodności gatunkowej chwastów na skuteczność obniżonych dawek herbicydów i terminu ich stosowania w warunkach różnej gęstości siewu pszenicy jarej na przykładzie produkcji biomasy oraz diaspor przez Chenopodium album L. 181
17. J. Krechowski, K. Piórek, M.T. Ciosek – Roślinność towarzysząca uprawom wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) w okolicach Radzynia Podlaskiego (środkowowschodnia Polska) 195
18. I. Kutyna, T. Leśnik, E. Młynkowiak – Zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na czarnej ziemi kompleksu zbożowo-pastewnego słabego 207
19. K. Piórek, J. Krechowski, M.T. Ciosek, R. Sikorski – Wpływ wybranych czynników na skład florystyczny fitocenoz wykształcających się w uprawach wierzby energetycznej 219
20. J. Rola, T. Sekutowski, H. Rola, M. Badowski – Problem chwastów na nowo zakładanych plantacjach Miscanthus giganteus 233
21. J.T. Siciński – Zachwaszczenie plantacji wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) w rejonie Łodzi 247
22. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska, A. Affek-Starczewska – Skład i struktura zbiorowisk zachwaszczających Salix sp. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej 255
23. J. Skrzyczyńska, M. Ługowska, T. Skrajna – Wybrane cechy morfologiczne Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium w zależności od gatunku rośliny uprawnej 265
24. J. Skrzyczyńska, Z. Pawlonka – Rozwój Veronica arvensis L. w pszenżycie ozimym 273
25. M. Śliwiński – Konsekwencje wprowadzenia do uprawy Heracleum sosnowskyi Manden. na Dolnym Śląsku 287
26. K. Snarska, B. Łozowicka – Zachwaszczenie zbóż na terenie jednej z gmin woj. podlaskiego 293
27. Z. Sobisz, I. Ratuszniak – Flora naczyniowa upraw Salix viminalis L., Helianthus tuberosus L. i Rosa multiflora Thunb. na Pomorzu Środkowym 307
28. Cz. Trąba, J. Majda, P. Wolański – Zbiorowiska roślinne towarzyszące plantacjom Salix viminalis L. w województwie podkarpackim 323
29. J. Malara, M. Gancarczyk-Gola – Charakterystyka gatunku Bromus secalinus L. 337
30. Z. Wnuk, M. Ziaja – Udział Centaurea cyanus w zbiorowiskach segetalnych Pasma Przedborsko-Małogoskiego 345
31. W. Wojciechowski, J. Sowiński, J. Zawieja – Wpływ wieku plantacji wierzby na zachwaszczenie w warunkach Sudetów 351
32. J. Zawieja, J. Sowiński, W. Wojciechowski, W. Nowak – Zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) (szybkorosnącej) nawożonej higienizowanymi osadami komunalnymi 359
33. M. Ziaja, Z. Wnuk – Zachwaszczenie upraw energetycznych w Leszczawie Dolnej (woj. podkarpackie) 367

CONTENTS

1. K. Adamczewski, K. Matysiak – Some biological aspects of Apera spica-venti (L.) P.B. 7
2. J. Anioł-Kwiatkowska, Z. Kącki, M. Śliwiński – A comparison of species composition of three energy willow crops 19
3. J. Anioł-Kwiatkowska, M. Śliwiński – Energy plants of alien origin – threat to the native flora of Poland 35
4. M. Badowski, H. Gołębiowska – Biodiversity of weeds on fields with winter rape and maize in Lower Silesia region 45
5. J. Błażej – Status and prospects of willow energy plantations in the Podkarpacie voivodeship 55
6. E. Chwastek – The biodiversity of weeds on willow (Salix viminalis L.) in the Pogórze Cieszyńskie 65
7. A. Cibor-Stefańska, M.T. Ciosek – Conyza canadensis (L.) Cronq. in synanthropic habitats of the Podlaski Przełom Bugu mesoregion 77
8. K. Domaradzki, A. Jezierska-Domaradzka, T. Snopczyński – Selected problems of Abutilon theophrasti Medik. biology 93
9. I. Duer, B. Feledyn-Szewczyk – Botanical monitoring in perennial bioenergy crops 105
10. K. Heller, M. Praczyk – Biological evaluation of herbicides applied in hemp grown for seed 121
11. A. Jezierska-Domaradzka, K. Domaradzki – Accompanying vegetation of Salix viminalis L. plantations on meadow habitat in Muchów (Kaczawskie Highland, SW Poland) 129
12. A. Jezierska-Domaradzka, E. Kuźniewski – Segetal communities and flora of winter rape growing in Opole region (SW Poland) in the years 1970–1972 and in 2008 137
13. S. Kaczmarek, K. Adamczewski – Determining spring wheat, spring barley, and oat mixtures interactions on the segetal flora 145
14. T. Korniak, Cz. Hołdyński, K. Wąsowicz – Changes in the weed flora of willow plantations in north-eastern Poland 159
15. B. Kościk, M. Ziemińska-Smyk – Weed communities in perennial energy plants 171
16. R. Krawczyk – Effect of weed diversity on efficiency of herbicides treated with reduced rate at different application time in spring wheat at different sowing rates for example of biomass and seed production by Chenopodium album L. 181
17. J. Krechowski, K. Piórek, M.T. Ciosek – Vegetation accompanying energetic willow (Salix viminalis L.) plantations in Radzyń Podlaski environs (central-eastern Poland) 195
18. I. Kutyna, T. Leśnik, E. Młynkowiak – Weed-infestation of willow basket (Salix viminalis) crops on black earths on cereal-pasture agriculture soil suitability complex 207
19. K. Piórek, J. Krechowski, M.T. Ciosek, R. Sikorski – Effect of the selected factors on floristic composition of communities developing in energetic willow plantations 219
20. J. Rola, T. Sekutowski, H. Rola, M. Badowski – Weed problems on the new Miscanthus giganteus plantations 233
21. J.T. Siciński – Infestation of common osier (Salix viminalis L.) plantations with weeds in the Łódź region 247
22. T. Skrajna, J. Skrzyczyńska, Z. Rzymowska, A. Affek-Starczewska – Composition and structure of communities infesting Salix sp. in the northern part of Południowopodlaska Lowland 255
23. J. Skrzyczyńska, M. Ługowska, T. Skrajna – Selected morphologic features of Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium occurring among cultivated plants 265
24. J. Skrzyczyńska, Z. Pawlonka – Development of Veronica arvensis L. in winter triticale 273
25. M. Śliwiński – Consequences of introducing Heracleum sosnowskyi Manden. as forage crop in Lower Silesia 287
26. K. Snarska, B. Łozowicka – The cereal crops weedy on one of district Podlasie region 293
27. Z. Sobisz, I. Ratuszniak – Vascular flora of Salix viminalis L., Helianthus tuberosus L. and Rosa multiflora Thunb. crops on Central Pomerania 307
28. Cz. Trąba, J. Majda, P. Wolański – Plant communities accompanying plantations of Salix viminalis L. in podkarpackie voivodeship 323
29. J. Malara, M. Gancarczyk-Gola – Characteristic of species Bromus secalinus L. 337
30. Z. Wnuk, M. Ziaja – The share of Centaurea cyanus in segetal communities of the Range Przedborsko-Małogoskie 345
31. W. Wojciechowski, J. Sowiński, J. Zawieja – The effect of age of willow plantation on weed infestation in the Sudety Mountains 351
32. J. Zawieja, J. Sowiński, W. Wojciechowski, W. Nowak – Weed infestation of fast grown willow plantation (Salix viminalis L.) fertilized by hygienized communal deposits 359
33. M. Ziaja, Z. Wnuk – Weed infestation of energetic crop in Leszczawa Dolna (podkarpackie voivodeship) 367

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content