Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności

 Powrót 

1.Informacja o projekcie                                                                                               prezentacja

Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa I:Nowoczesna gospodarka
Numer i nazwa działania Działanie 1.4:Promocja i współpraca
Nazwa komponentu Współpraca
Nazwa obszaru Tworzenie i rozwój klastrów
Tytuł Projektu Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności
Koordynator projektu Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
Okres realizacji projektu 01.01.2010 – 31.12.2013
Miejsce realizacji projektu Województwa: lubelskie, podkarpackie

2.Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie na terenie Polski Wschodniej ponadregionalnej platformy współpracy w zakresie rozwoju i promowania ekologicznych produktów żywnościowych.
Cele szczegółowe projektu:

 • Wsparcie rozwoju klastra Doliny Ekologicznej Żywności jako ponadregionalnej struktury współpracy;
 • Rozwój współpracy klastrowej pomiędzy ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności oraz przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów ekologicznych;
 • Podniesienie konkurencyjność i innowacyjności uczestników klastra poprzez wprowadzanie nowych lub udoskonalonych produktów i usług;
 • Zwiększenie skali produkcji ekologicznej oraz wzrost liczby miejsc pracy w sektorze produktów ekologicznych (m.in. poprzez bliską współpracę sieciową i promowanie wspólnej oferty produktów i usług klastra);
 • Poprawa dostępu uczestników klastra do kompleksowej informacji i wiedzy w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych (m.in. poprzez uruchomienie tematycznego geoportalu i systemem usług teleinformatycznych)
 • Zwiększenie popytu na produkty ekologiczne wśród potencjalnych konsumentów (m.in. poprzez działania uświadamiające i promocyjne).

3. Podmioty uczestniczące w projekcie

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- PIB (koordynator)
 • Stowarzyszenie ‘’EkoLubelszczyzna”
 • Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego’’
 • Brzost- Eko Sp. z o.o.
 • Elżbieta Janik-Tyminska „Magiczny Ogród”
 • „Bioavena” Sp. z o.o.
 • Bio Concept Bogusław Bednarz
 • Ekologiczne P.P.H.U. Bio- Eko Marian Wójtowicz
 • JK Sp. z o.o.

4. Program działań

 

Cele szczegółowe będą realizowane m.in. za pomocą następujących działań:

 • Zorganizowanie i prowadzenie biura klastra;
 • Opracowanie szczegółowej koncepcji funkcjonowania klastra, a także strategii jego rozwoju i promowania;
 • Stworzenie niezbędnych narzędzi do rozwoju i promocji klastra (opracowanie i zakup materiałów promocyjnych, uruchomienie geoportalu i innych usług teleinformatycznych, zakup mobilnej ekspozycji wystawienniczej do prezentowania wspólnej oferty klastra, itd.);
 • Organizacja spotkań, seminariów i konferencji promujących potencjał klastra i jego poszczególnych członków;
 • Udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych;
 • Prowadzenia niezbędnych badań i analiz w zakresie produkcji, przetwarzania i marketingu produktów ekologicznych

5.Przewidywane rezultaty projektu

 • nawiązanie współpracy pomiędzy nowymi uczestnikami klastra DEŻ (Dolina Ekologicznej Żywności)
 • zorganizowanie biura DEŻ
 • opracowanie katalogu norm identyfikacyjnych dla sieci DEŻ
 • wydanie materiałów promocyjnych dotyczących oferty klastra
 • stworzenie bazy danych internetowych o rynku produktów ekologicznych
 • opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji internetowej uczestników sieci administrowany przez biuro oraz uruchomienie forum internetowe
 • opracowanie pakietu procedur obsługi uczestników DEŻ
 • opracowanie projektu kampanii promocyjnej żywności ekologicznej
 • zorganizowanie dla uczestników projektu uczestnictwa w misjach branżowych
 • zorganizowanie konferencji , warsztatów promujących produkty ekologiczne
 • opracowanie programu warsztatów oraz podręczników i kodeksów dla podmiotów zainteresowanych produkcją ekologiczną
 • opracowanie systemu organizacyjnego w zakresie koordynowania doradztwa fachowego dla gospodarstw ekologicznych i handlowców.

Kontakt: Dr Krzysztof Jończyk Tel:(081) 8863421 wew.360 e-mail: kjonczyk@iung.pulawy.pl

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content