Pamiętnik Puławski Zeszyt 142

TREŚĆ

Wspomnienie o magistrze Aleksym Bornusie (1928–2006) pełny tekst
Wspomnienie o profesorze Czesławie Józefaciuku (1931–2006) pełny tekst
1. I. Brzozowska – Wpływ herbicydów i sposobu nawożenia azotem na zawartość makroelementów w ziarnie pszenżyta ozimego pełny tekst
2. B. Barczak, K. Nowak, E. Majcherczak, W. Kozera – Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami na wielkość plonu ziarna owsa pełny tekst
3. A. Biskupski, A. Kaus, S. Włodek, J. Pabin – Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie oraz wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej pełny tekst
4. Sz. Czarnocki, J. Starczewski, E. Turska – Efektywność energetyczna różnych wariantów uprawy roli w technologii produkcji pszenżyta ozimego pełny tekst
5. S. Deryło – Kształtowanie się zachwaszczenia żyta ozimego w płodozmianach i monokulturze zbożowej na glebie lekkiej pełny tekst
6. K. Domaradzki, M. Kucharski – Wpływ sposobu ochrony plantacji na skuteczność chwastobójczą, plonowanie oraz poziom pozostałości w korzeniu buraka cukrowego pełny tekst
7. J. Dwornikiewicz – Plon główny i uboczny oraz zawartość składników pokarmowych w roślinach chmielu pełny tekst
8. J. Dwornikiewicz – Pobranie składników pokarmowych przez chmiel pełny tekst
9. R. Gandecki, R. Wacławowicz – Ocena działania następczego nawożenia organicznego i bezpośredniego mineralnego azotowego na plon jęczmienia ozimego pełny tekst
10. D. Gawęda, K. Szymankiewicz, E. Harasim – Efektywność energetyczna różnych systemów uprawy roli w 3-polowym zmianowaniu pełny tekst
11. B. Gąsiorowska, A. Makarewicz, A. Nowosielska, K. Rymuza – Efektywność produkcyjna nawożenia azotem różnych odmian pszenicy jarej pełny tekst
12. H. Gołębiowska – Wpływ wieloletniej uprawy kukurydzy na ziarno na występowanie chwastów pełny tekst
13. M. Hruszka – Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plonowanie i wartość paszową nasion bobiku pełny tekst
14. J. Igras, W. Lipiński – Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowych na tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym pełny tekst
15. B. Jaśkiewicz – Ekonomiczna efektywność produkcji półkarłowej formy pszenżyta ozimego pełny tekst
16. D. Kalembasa, S. Szczukowski, R. Cichuta, A. Wysokiński – Plon biomasy i zawartość azotu w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawożeniu azotem pełny tekst
17. Z. Kołoszko-Chomentowska – Efektywność ekonomiczno-technologiczna produkcji roślinnej pełny tekst
18. J. Kopiński – Porównanie wybranych gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w zakresie gospodarowania składnikami nawozowymi pełny tekst
19. I. Kowalik, T. Michalski – Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na parametry jakościowe kiszonki z kukurydzy odmiany „stay green” pełny tekst
20. W. Koziara, K. Panasiewicz, H. Sulewska – Efekty nawożenia azotem jęczmienia jarego w warunkach pól niedeszczowanych i deszczowanych pełny tekst
21. J. Księżak – Badania naukowe jako podstawa technologii uprawy roślin pastewnych pełny tekst
22. M. Kucharski, J. Sadowski, K. Domaradzki – Pozostałości herbicydów w glebie i materiale roślinnym zależnie od techniki i terminu ich stosowania pełny tekst
23. B. Kulig, D. Ropek, J. Dłużniewska – Efektywność ekonomiczna i produkcyjna zabiegów ochrony roślin w uprawie zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku pełny tekst
24. C. Kwiatkowski – Wpływ międzyplonu na wybrane elementy struktury plonu i jakość ziarna jęczmienia jarego uprawianegow czteroletniej monokulturze pełny tekst
25. C. Kwiatkowski, M. Wesołowski, E. Harasim, J. Kubecki – Plon i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki pełny tekst
26 M. Marks, J. Nowicki, M. Nowicki – Ocena energetyczna różnych sposobów zagospodarowania odłogu pełny tekst
27. J. Niedźwiecki, E. A. Czyż, A. R. Dexter – Przewodność hydrauliczna warstwy ornej w zależności od parametrów fazy stałej gleby pełny tekst
28. A. Oleksy, A. Szmigiel – Plon i zawartość białka w ziarnie pszenżyta i pszenicy uprawianych w siewie czystym i mieszanym pełny tekst
29. J. Pabin, S. Włodek, A. Biskupski – Wpływ uproszczeń uprawy w monokulturze żyta ozimego na efekt plonowania i zmiany w środowisku glebowym pełny tekst
30. A. Pecio, A. Bichoński – Reakcja wybranych odmian jęczmienia browarnego na zróżnicowane nawożenie azotem pełny tekst
31. A. Pecio, K. Kubsik – Zróżnicowanie plonu i zawartości białka w ziarnie jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego pełny tekst
32. W. Podkówka, Z. Podkówka – Plon suchej masy, strawność substancji organicznej oraz zawartość ADF i NDF w wybranych odmianach kukurydzy firmy Pioneer zbieranych na kiszonkę w latach 1998–2003
pełny tekst
33. Z. Podkówka, W. Podkówka – Zawartość suchej masy, włókna surowego i białka surowego oraz jakość kiszonek z całych roślin kukurydzy produkowanych w latach 1955–2003 pełny tekst
34. A. Podleśna, G. Cacak-Pietrzak – Kształtowanie plonu oraz parametrów przemiałowych i wypiekowych pszenicy jarej poprzez nawożenie azotem i siarką pełny tekst
35. U. Prośba-Białczyk, P. Regiec – Produkcyjność i wartość technologiczna buraka cukrowego w warunkach integrowanej ochrony i nawożenia pełny tekst
36. L. Rachoń, G. Szumiło – Plonowanie a opłacalność uprawy pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) pełny tekst
37. B. Sawicka, P. Pszczółkowski, B. Krochmal-Marczak – Efektywność różnych strategii ochrony ziemniaka przed Phytophthora infestans pełny tekst
38. B. Sawicka, P. Barbaś, J. Kuś – Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji pełny tekst
39. B. Sawicka, J. Kuś, P. Barbaś – Ciemnienie miąższu bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu uprawy pełny tekst
40. T. Sekutowski, K. Domaradzki – Wpływ terminu i sposobu nawożenia azotem oraz herbicydu Sekator 6,25 WG na plonowanie i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej pełny tekst
41. P. Sobkowicz, M. Podgórska – Wartość pokarmowa mieszanek jęczmienia, owsa i pszenżyta w zależności od ilości wysiewu pełny tekst
42. J. Starczewski, E. Turska, Sz. Czarnocki – Wpływ zagęszczenia gleby spowodowanego różną liczbą przejazdów ciągnikiem i szerokości międzyrzędzi na plon i jakość bulw ziemniaka pełny tekst
43. H. Sulewska, W. Koziara, G. Ptaszyńska – Badania nad reakcją odmian kukurydzy na opóźnianie terminu zbioru pełny tekst
44. A. Sułek, G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska – Efektywność różnych sposobów stosowania nawozów azotowych w produkcji pszenicy jarej na cele piekarskie pełny tekst
45. A. Szmigiel, A. Oleksy – Uprawa kukurydzy na ziarno w Beskidzie Niskim pełny tekst
46. A. Szmigiel, A. Oleksy, M. Kołodziejczyk – Porównanie opłacalności produkcji ziarna różnych grup użytkowych pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki pełny tekst
47. R. Wawer, E. Nowocień – Mapa erozji wodnej aktualnej w oparciu o Corine Land Cover 2000 pełny tekst
48. B. Wiewióra – Porównanie wybranych cech nieoplewionego i oplewionego ziarna jęczmienia jarego pełny tekst
49. F. Woch – Ocena organizacyjno-gospodarczych skutków scalania gruntów pełny tekst
50. W. Wojciechowski, D. Parylak – Oddziaływanie międzyplonów ścierniskowych na plonowanie żyta ozimego w płodozmianach uproszczonych na glebie lekkiej pełny tekst
51. S. Wróbel, K. Domaradzki – Działanie boru i manganu w łącznej aplikacji dolistnej z herbicydem na plonowanie i skład chemiczny buraka cukrowego pełny tekst
52. T. Zając, J. Antonkiewicz – Zawartość i nagromadzenie makroelementów w biomasie międzyplonów ścierniskowych i wsiewek śródplonowych w zależności od doboru gatunków i sposobu ich siewu pełny tekst
53. K. Zarzecka, M. Gugała – Porównanie różnych sposobów odchwaszczania plantacji ziemniaka pełny tekst
54. K. Zarzyńska, W. Goliszewski – Uprawa ziemniaka w systemie ekologicznym i integrowanym a jakość plonu bulw pełny tekst

CONTENTS
1. I. Brzozowska – Influence of herbicides and nitrogen application method on the content of macroelements in winter triticale grain
2. B. Barczak, K. Nowak, E. Majcherczak, W. Kozera – The effect of foliar fertilization on grain yield of oat
3. A. Biskupski, A. Kaus, S. Włodek, J. Pabin – Influence of different levels of nitrogen fertilization on yielding and selected indices of canopy architecture in several spring wheat cultivars
4. Sz. Czarnocki, J. Starczewski, E. Turska – Energy efficiency of different variants of soil tillage in the cultivation of winter triticale
5. S. Deryło – Weed infestation of winter rye in different crop rotations and in cereal monoculture on light soil
6. K. Domaradzki, M. Kucharski – Influence of sugar beet protection method on efficiency of weed control, yielding and level of active substance residues of herbicides in roots of sugar beet
7. J. Dwornikiewicz – Main and side-line crop yield and nutrient content in hop
8. J. Dwornikiewicz – Nutrient uptake by hop
9. R. Gandecki, R. Wacławowicz – Evaluation of residual effect of organic and direct mineral nitrogen fertilization on yield of winter barley
10. D. Gawęda, K. Szymankiewicz, E. Harasim – Energy efficiency of different soil tillage systems in three-field crop rotation
11. B. Gąsiorowska, A. Makarewicz, A. Nowosielska, K. Rymuza – Efficiency of nitrogen fertilization of different varieties of spring wheat
12. H. Gołębiowska – Influence of grain maize monoculture on weed infestation
13. M. Hruszka – Influence of weed control methods on yielding and nutritional value of field bean seeds
14. J. Igras, W. Lipiński – Estimation of selected elements of soil fertility and quality of shallow water on background of crop production intensity in the regional frame
15. B. Jaśkiewicz – Economic effectiveness of cultivation of semi-dwarf form of winter triticale
16. D. Kalembasa, S. Szczukowski, R. Cichuta, A. Wysokiński – The yield of biomass and content of nitrogen in willow (Salix viminalis) at different nitrogen fertilization rate
17. Z. Kołoszko-Chomentowska – Economic and technological effectiveness of crop production
18. J. Kopiński – Comparison of the selected farms with different profiles of production in the aspect of management of mineral nutrients
19. I. Kowalik, T. Michalski – Influence of selected elements of cultivation technology on the qualitative parameters of maize silage (stay green type variety)
20. W. Koziara, K. Panasiewicz, H. Sulewska – Effect of nitrogen fertilization of spring barley under non sprinkling irrigation and sprinkling irrigation conditions
21. J. Księżak – Scientific research – a base of appropriate cultivation of fodder crops
22. M. Kucharski, J. Sadowski, K. Domaradzki – Herbicide residues in soil and plant – influence of technique and terms of their application
23. B. Kulig, D. Ropek, J. Dłużniewska – Economic and productive efficiency of crop protection treatments in cultivation of morphologically diversified field bean cultivars
24. C. Kwiatkowski – The effect of intercrops on selected components and grain quality of spring barley cultivated in four-year’s monoculture
25. C. Kwiatkowski, M. Wesołowski, E. Harasim, J. Kubecki – Yield and grain quality of winter wheat varieties depending on agricultural level
26. M. Marks, J. Nowicki, M. Nowicki – Evaluation of energy efficiency of different methods of fallow land redevelopment
27. J. Niedźwiecki, E. A. Czyż, A. R. Dexter – Plough layer hydraulic conductivity in dependence on solid phase parameters
28. A. Oleksy, A. Szmigiel – Yield and protein content in grain of triticale and wheat sown separately or in a mixture
29. J. Pabin, S. Włodek, A. Biskupski – Effect of simplified tillage in winter rye monoculture on its yielding and changes in soil environment
30. A. Pecio, A. Bichoński – Response of some malting barley cultivars to differentiated nitrogen fertilization
31. A. Pecio, K. Kubsik – Variation of the yield and protein content in grain of spring barley on the area of production field
32. W. Podkówka, Z. Podkówka – Dry matter yield, organic matter digestibility, ADF and NDF content in some corn varieties of Pioneer company harvested for silage production from 1998–2003
33. Z. Podkówka, W. Podkówka – Content of dry matter, crude fiber, crude protein and quality of whole-plant corn silage made from 1955 to 2003
34. A. Podleśna, G. Cacak-Pietrzak – Formation of spring wheat yield as well as its baking and milling parameters by nitrogen and sulphur fertilization
35. U. Prośba-Białczyk, P. Regiec – Productivity and technological value of sugar beet under conditions of integrated crop protection and fertilization
36. L. Rachoń, G. Szumiło – Yielding and profitability of hard wheat (Triticum durum Desf.) cultivation
37. B. Sawicka, P. Pszczółkowski, B. Krochmal-Marczak – The efficiency of different strategies of potato protection against Phytophthora infestans
38. B. Sawicka, P. Barbaś, J. Kuś – The influence of weed infestation of potato canopy on the total and trade yield under organic and integrated crop production systems
39. B. Sawicka, J. Kuś, P. Barbaś – Darkening of potato tubers flesh in the organic and integrated production systems
40. T. Sekutowski, K. Domaradzki – Effect of term and method of application of nitrogen fertilization and Sekator 6,25 WG herbicide on the grain yield of winter wheat and its quality
41. P. Sobkowicz, M. Podgórska – Feeding value of barley, oats and triticale mixtures as affected by seeding rate
42. J. Starczewski, E. Turska, Sz. Czarnocki – Effect of soil compaction resulting from different number of tractor passings and row spacing on potato yield and its tuber quality
43. H. Sulewska, W. Koziara, G. Ptaszyńska – Research on reaction of maize varieties to delay of harvest date
44. A. Sułek, G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska – Effectiveness of different methods of nitrogen application in spring wheat cultivated for baking purpose
45. A. Szmigiel, A. Oleksy – Cultivation of grain maize in the Beskid Niski Mts.
46. A. Szmigiel, A. Oleksy, M. Kołodziejczyk – Comparison of profitability of grain production of different utilization groups of winter wheat in dependence on agricultural production technology
47. R. Wawer, E. Nowocień – The map of current water erosion based upon Corine Land Cover 2000
48. B. Wiewióra – Comparison of selected traits of naked and husked seeds of spring barley
49. F. Woch – Estimation of administrative and economic effects of land consolidation
50. W. Wojciechowski, D. Parylak – Influence of stubble crops on winter rye yielding in simplified crop rotations on light soil
51. S. Wróbel, K. Domaradzki – Effect of combined foliar application of boron and manganese with herbicide on yield and chemical composition of sugar beet
52. T. Zając, J. Antonkiewicz – Content and accumulation of macroelements in biomass of catch crops and undersown crops in dependence on selected species and method of their sowing
53. K. Zarzecka, M. Gugała – Comparison of various weed control methods of potato
54. K. Zarzyńska, W. Goliszewski – Potato production in organic and integrated system and tuber quality

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content