Pamiętnik Puławski Zeszyt 140

TREŚĆ

Wspomnienie o profesorze doktorze habilitowanym Czesławie Maćkowiaku (1931–2005)
1. R. Bodarski, T. Wertelecki, T. Kowalik – Wpływ chemicznych dodatków na skład chemiczny, jakość i tlenową trwałość kiszonki z całych roślin kukurydzy pełny tekst
2. J. Borowiecki – Przegląd prac nad Festulolium braunii (K. Richter) A. Camus pełny tekst
3. G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, A. Sułek – Wpływ nawożenia azotem i antywylegaczy na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej pełny tekst
4. E. A. Czyż – Wpływ systemów uprawy roli na wybrane właściwości fizyczne gleby i plonowanie kukurydzy w monokulturze pełny tekst
5. A. Gajda, S. Martyniuk – Zawartość drobnocząsteczkowej frakcji materii organicznej i C w biomasie mikroorganizmów w glebach o różnym składzie granulometrycznym pełny tekst
6. A. Harasim, M. Matyka – Ważniejsze elementy technologii produkcji wpływające na poziom plonowania pszenicy ozimej oraz ich zmiana w ujęciu długookresowym pełny tekst
7. J. Hołaj, M. Machul – Modelowanie kosztów produkcji kiszonki z kukurydzy pełny tekst
8. B. Klepacki, B. Gołębiewska – Zmiany w opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno w Polscepełny tekst
9. S. Krasowicz, W. Nowacki – Wpływ intensywności technologii na efektywność produkcji roślinnej pełny tekst
10. M. J. Król, A. Perzyński – Wykorzystanie benzenu jako jedynego źródła węgla w wiązaniu wolnego azotu przez bakterie z rodzaju Azospirillum i Pseudomonas stutzeri pełny tekst
11. A. Kruczek – Reakcja odmian kukurydzy na sposób nawożenia dwuskładnikowym nawozem NP w zależności od terminu siewu pełny tekst
12. A. Kruczek – Wpływ dawek azotu i sposobów stosowania nawozów azotowych i nawozu wieloskładnikowego na plonowanie kukurydzy pełny tekst
13. A. Kruczek – Wpływ nawożenia startowego nawozami azotowymi i nawozem wieloskładnikowym na tempo wschodów kukurydzy pełny tekst
14. A. Kruczek, P. Szulc – Wpływ wielkości dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno pełny tekst
15. M. Machul – Zastosowanie testu SPAD do ustalenia uzupełniającej dawki azotu dla kukurydzy pełny tekst
16. M. Machul, T. Jadczyszyn – Przydatność wskaźnika względnej zawartości chlorofilu do oceny stanu odżywienia kukurydzy azotem pełny tekst
17. I. J. Niedziółka, M. Szymanek – Próba oceny technologii produkcji kukurydzy cukrowej z zastosowaniem kombajnowego zbioru kolb i ich mechanicznego odziarniania pełny tekst
18. J. Podleśny – Wpływ sposobu siewu i rozstawy rzędów na wzrost, rozwój i plonowanie zdeterminowanej formy łubinu białego pełny tekst
19. J. Podleśny, A. Stochmal – Wpływ światła laserowego na niektóre procesy biochemiczne i fizjologiczne w ziarnie i roślinach kukurydzy (Zea mays L.) pełny tekst
20. H. Rola, M. Kucharski – Zastosowanie różnych metod identyfikacji odporności chwastów na herbicydy na przykładzie taksonów występujących w kukurydzy pełny tekst
21. H. Rola, T. Sekutowski – Wpływ systemów uprawy na dynamikę rozkładu wybranych herbicydów sulfonylomocznikowych stosowanych w kukurydzy pełny tekst
22. H. Rola, T. Sekutowski, T. Gierczyk – Wpływ systemów uprawy kukurydzy w monokulturze na stan zachwaszczenia łanu pełny tekst
23. J. Sowiński, R. Bodarski – Wstępna ocena możliwości produkcji zielonki z uprawy współrzędnej kukurydzy z fasolą zwyczajną i wielokwiatową pełny tekst
24. E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, A. Kaus – Skuteczność zlokalizowanego nawożenia PKMg zbóż w systemie uprawy zerowej pełny tekst
25. H. Sulewska, G. Ptaszyńska – Reakcja kukurydzy uprawianej na ziarno na stosowanie preparatów mikrobiologicznych pełny tekst
26. H. Sulewska, P. Jazic, G. Ptaszyńska – Ocena wartości siewnej nasion kukurydzy w sześcioletnim okresie przechowywania pełny tekst
27. E. Szeleźniak – Wpływ związków mineralnych i organicznych modyfikujących pH cieczy opryskowej na skuteczność działania tralkoksydymu pełny tekst
28. E. Gaweł – Plonowanie i wartość pokarmowa mieszanek lucerny z kupkówką pospolitą i esparcetą w warunkach różnych systemów wypasania pełny tekst
29. M.J. Król, J. Wielbo, J. Zielewicz-Dukowska – Genetyczne determinanty enzymów zaangażowanych w wykorzystanie WWA jako substratu pierwotnego podczas wiązania N2 przez bakterie z rodzaju Pseudomonas pełny tekst

CONTENTS
1. R. Bodarski, T. Wertelecki, T. Kowalik – The effect of chemical additives on basic chemical composition, quality and aerobic stability of whole crop maize silage
2. J. Borowiecki – Review on Festulolium braunii (K. Richter) A. Camus
3. G. Cacak-Pietrzak, A. Ceglińska, A. Sułek – Effect of nitrogen fertilization and retardants on yield and quality of winter wheat grain
4. E. A. Czyż – Effects of different soil tillage systems on some soil physical properties and yield of maize in monoculture
5. A. Gajda, S. Martyniuk – Particulate organic matter and microbial biomass C contents in soils with different mechanical structure
6. A. Harasim, M. Matyka – Major elements of winter wheat production technology effecting yields and their development over a long period
7. J. Hołaj, M. Machul – Modelling of maize silage production costs
8. B. Klepacki, B. Gołębiewska – The change in profitability of the production of maize for grain in Poland
9. S. Krasowicz, W. Nowacki – Effect of technology intensity on the efficiency of crop production
10. M. J. Król, A. Perzyński – Utilisation of benzene as the sole carbon source in fixation of free nitrogen by Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri strains of bacteria
11. A. Kruczek – Response of the maize varieties to the method of fertilization with a two-component NP fertilizer depending on the date of sowing
12. A. Kruczek – The effect of nitrogen rate, nitrogen fertilizer application method and multi-component fertilizer on the yield of maize
13. A. Kruczek – The influence of starter fertilization with nitrogen fertilizers and with a multi-component fertilizer on the rate of maize emergence
14. A. Kruczek, P. Szulc – Effect of phosphorus rate, fertilizer type and method of fertilization on the yield of maize cultivated for grain
15. M. Machul – Use of the SPAD test to determine a supplementary nitrogen rate for maize
16. M. Machul, T. Jadczyszyn – Suitability of relative chlorophyll content index to assess maize nitrogen nutrition status
17. I. J. Niedziółka, M. Szymanek – Attempt to assess a sweet maize production technology that involves the use of combine harvesting of cobs and mechanical kernel separation
18. J. Podleśny – The method of sowing method and row spacing on the growth, development and yielding of determinate type of white lupine
19. J. Podleśny, A. Stochmal – Pre-sowing laser light effect on some biochemical and physiological processes in seeds and plants of maize (Zea mays L.)
20. H. Rola, M. Kucharski – Use of weed resistance identification methods based on weed species occurring in maize crop
21. H. Rola, T. Sekutowski – Effect of soil tillage on the sulfonylurea herbicides degradation rate in maize
22. H. Rola, T. Sekutowski, T. Gierczyk – Effect of the soil tillage on weed infestation in maize monoculture
23. J. Sowiński, R. Bodarski – Preliminary evaluation of forage production from bicropping system of maize with common and scarlet runner bean
24. E. Stanisławska-Glubiak, J. Korzeniowska, A. Kaus – The efficiency of PKMg deep-band fertilization for cereals in no-tillage system
25. H. Sulewska, G. Ptaszyńska – Reaction of maize grown for grain to microbiological preparations
26. H. Sulewska, P. Jazic, G. Ptaszyńska – Evaluation of the sowing value of maize seeds during six years storage period
27. E. Szeleźniak – Effect of mineral and organic compounds modifying spray pH on tralkoxydim efficacy
28. E. Gaweł – Yielding and nutritive value of mixtures of lucerne with orchard grass and sainfoin under different grazing systems
29. M.J. Król, J. Wielbo, J. Zielewicz-Dukowska – Genetic determinants of enzymes contributing to utilization of PAHs as substrates in atmospheric nitrogen fixation in Pseudomonas spp. strains

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content