Pamiętnik Puławski Zeszyt 147

TREŚĆ

 
1. G.A. Ciepiela, J. Jankowska, K. Jankowski, J. Jodełka – Jakość plonu kupkówki pospolitej i jej mieszanek z roślinami motylkowatymi pełny tekst
2. M. Ćwintal – Struktura łanu i plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania w zależności od ilości i sposobu wysiewu nasion pełny tekst
3. R. Dembek, R. Łyszczarz – Potencjał produkcyjny i walory żywieniowe pasz z użytków zielonych w dolinie Kanału Noteckiego pełny tekst
4. E. Gaweł – Reakcja wielogatunkowych mieszanek z lucerną na częste koszenie pełny tekst
5. E. Gaweł – Wpływ częstotliwości wypasania mieszanek motylkowato-trawiastych na plon, wykorzystanie pastwiska i trwałość lucerny pełny tekst
6. P. Goliński – Aktualne trendy w technologiach produkcji roślinnych surowców paszowych pełny tekst
7. K. Grabowski, S. Grzegorczyk, K. Grabowska – Wpływ nawadniania ściekami krochmalniczo-browarnianymi na zmiany w składzie gatunkowym runi łąkowej pełny tekst
8. A. Harasim – Ocena ekonomiczna i energetyczna różnych systemów produkcji pasz objętościowych pełny tekst
9. J. Harasim – Wpływ typu gleby na wielkość i jakość plonów mieszanek koniczynowo-trawiastych pełny tekst
10. J. Jankowska, G.A. Ciepiela, R. Kolczarek, K. Jankowski – Wpływ rodzaju nawozu mineralnego i dawki azotu na plonowanie i wartość pokarmową runi łąki trwałej pełny tekst
11. S. Krzywiecki, J. Preś, R. Bodarski – Znaczenie mikrobiologicznych i fizykochemicznych procesów w praktyce kiszenia pasz w świetle badań niemieckich pełny tekst
12. J. Księżak – Zróżnicowanie regionalne produkcji pasz objętościowych w Polsce pełny tekst
13. R. Łyszczarz, T. Karpiński – Łąkarskie uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych ze zróżnicowanym udziałem łąk i pastwisk pełny tekst
14. P. Nowakowski, A. Dobicki, Z. Mikołajczak – Baza pokarmowa bydła mięsnego wypasanego w systemie ekstensywnym Parku Narodowego „Ujście Warty” pełny tekst
15. J. Podleśny – Przydatność nowych odmian łubinu żółtego do uprawy na zieloną masę pełny tekst
16. G. Wielogórska, E. Turska, Sz. Czarnocki – Ocena technologii stosowanych w gospodarstwach uprawiających kukurydzę na kiszonkę w rejonie środkowowschodniej Polski pełny tekst
17. M. Wilczek – Wpływ terminów i ilości wysiewu na plonowanie di- i tetraploidalnej koniczyny czerwonej w roku pełnego użytkowania pełny tekst

CONTENTS
1. G.A. Ciepiela, J. Jankowska, K. Jankowski, J. Jodełka – The yield quality from orchard grass cultivated as a monoculture and in mixtures with different legumes
2. M. Ćwintal – Canopy structure and yielding of diploid and tetraploid red clover in full performance year depending on the amount and way of seed sowing
3. R. Dembek, R. Łyszczarz – Production potential and dietary value of fodder made from the Notec Canal valley grasslands
4. E. Gaweł – Response of multispecific mixtures with lucerne to frequent cutting
5. E. Gaweł – Effect of grazing frequency of legume-grass mixtures on yield, pasture usage and lucerne persistence
6. P. Goliński – Current trends in production technologies of fodder plant raw materials
7. K. Grabowski, S. Grzegorczyk, K. Grabowska – Influence of irrigation with sewage waters on changes in species composition of sward
8. A. Harasim – Economic and energetic assessment for different systems of roughage production
9. J. Harasim – Effect of different types of soil on clover-grass mixtures yield height and quality
10. J. Jankowska, G.A. Ciepiela, R. Kolczarek, K. Jankowski – The influence of mineral fertilizer type and nitrogen dose on the yielding and nutritive value of sward from a permanent meadow
11. S. Krzywiecki, J. Preś, R. Bodarski – The role of microbiological and physical-chemical processes on the feed ensiling practice according to German researches
12. J. Księżak – The regional differential of production roughage feed in Poland
13. R. Łyszczarz, T. Karpiński – Grassland determinants for the development of farms with various involvements of meadows and pastures
14. P. Nowakowski, A. Dobicki, Z. Mikołajczak – The main feed of beef cattle extensively grazing in areas of a National Park “Warta Mouth”
15. J. Podleśny – Usefulness of new yellow lupine varieties cultivated for green mass
16. G. Wielogórska, E. Turska, Sz. Czarnocki – Assessment of technologies applied on silage maize-producing farms situated in central eastern Poland
17. M. Wilczek – The influence of dates and sowing rates for the yield of diploid and tetraploid red clover in a full performance year

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content