Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN

Wszystkie projekty NCN realizowane przez IUNG-PIB link do bazy projektów finansowanych przez NCN

Lista projektów NCN aktualnie realizowanych

 • Projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00677, pt. „Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Okres realizacji: 2020-2022.
 • Projekt NCN nr 2018/31/B/NZ9/01238 pt. „Aktywność biologiczna ekstraktów z wybranych gatunków rzewienia (Rheum L.) – badania właściwości surowca w aspekcie oceny potencjału kardioprotekcyjnego”. Kierownik projektu: dr J. Krzyżanowska-Kowalczyk. Okres realizacji: 2020-2022.
 • Projekt NCN nr 2019/33/B/ST10/01009 pt. „TreesBEEs – Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów – wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych”. Kierownik projektu: dr hab. A. Gałązka, prof. IUNG-PIB. Okres realizacji 2020-2023.
 • Projekt NCN nr 2019/35/B/NZ7/04394 pt. „Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka”. Kierownik projektu: dr A. Klimkowicz-Pawlas. Okres realizacji 2020-2023.
 • Projekt NCN Preludium 11 nr 2016/21/N/NZ9/01526 pt. „Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”. Kierownik projektu: dr inż. Barbara Abramczyk. Okres realizacji 2017-2021. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: Popularnonaukowe streszczenie projektu.
 • Projekt NCN OPUS, nr projektu 2019/35/B/ST10/03244. Tytuł projektu: „Badanie środowiskowych skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB. Okres realizacji: 2020 – 2023. Popularnonaukowe streszczenie projektu , opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium 18 nr 2019/35/N/NZ9/00830 pt. „Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego”. Kierownik projektu: mgr Karolina Furtak. Okres realizacji 2020-2023. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: https://mikro-iung.pl/preludium-18-karolina-furtak/ Popularnonaukowe streszczenie projektu, opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2018/29/N/ST10/01320 „Analiza składu frakcyjnego i właściwości sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń organicznych” kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Popularnonaukowe streszczenie projektu, opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2016/23/N/NZ9/02157 Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” . Kierownik projektu: mgr Małgorzata Woźniak. Okres realizacji. 2017-2022, ↓ulotka projektu, opis NCN.

Projekty zrealizowane:

 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2015/17/N/ST10/03182 „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”. Kierownik projektu – mgr Sylwia Siebielec. Okres realizacji 2016-2019. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: https://mikro-iung.pl/preludium-9-sylwia-siebielec/  Popularnonaukowe streszczenie projektu, foto S. Sibielec , pozostałe informacje o projekcie, opis NCN.
 • Wpływ pierwotnego i wtórnego metabolizmu na oddziaływania roślina – roślinożerca na przykładzie uszkodzeń nasion bobiku (Vicia faba L. ver. minor) przez strąkowca (Bruchus rufimanus Boh.); Nr UMO-2014/15/B/NZ9/04302 (2015-2018)
 • Profil wolnych aminokwasów w gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media) i fiołku trójbarwnym (Viola tricolor), jako jeden ze wskaźników reakcji chwastów na czynniki środowiskowe; Nr UMO-2013/09/N/NZ9/01960 (2014-2017)
 • Metabolity wtórne części nadziemnych Pulmonaria officinalis L. i ich aktywność biologiczna; Nr UMO-2013/11/D/NZ9/02771 (2014-2017)
 • Analiza metaboliczna wybranych roślin leczniczych w oparciu o analityczne techniki spekroskopowe NMR oraz spektralne MS. Wielowymiarowa analiza zmienności, wtórnych metabolitów roślinnych pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych; Nr UMO-2014/12/S/NZ9/00715 (2014-2017)
 • Ocena stopnia wysycenia gleb Polski fosforem z wykorzystaniem dwóch metod oraz wyznaczenie bezpiecznego dla stanu wód poziomu badanych wskaźników; Nr UMO-2014/15/N/ST10/05162 (2015-2017)
 • Substancje swoiste korzeni Kalanchoe daigremontiana i ich aktywność biologiczna; Nr UMO-2012/05/B/NZ9/00812 (2013-2016)
 • Wpływ mineralogii gleb, substancji organicznej i niektórych właściwości środowiska glebowego na stabilność gleb; Nr UMO-2012/07/B/ST10/04387 (2013-2016)
 • Ograniczenie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów; Nr UMO-2011/03/B/NZ9/04763 (2012-2016)
 • Rola właściwości glebowych w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych; Nr UMO-2011/03/B/ST10/05015 (2012-2015)
 • Genetyczne podstawy odporności tytoniu na wirusa Y ziemniaka (PVY); 2011/03/B/NZ9/04746 (2012-2015)
 • Poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny w wyniku stosowania czynników Nod (PEA-NOD); N N310 731540 (2011-2014)
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych położonych w różnych warunkach siedliskowych; N N305 172240 (2011-2014)
 • Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA); N N313 759240 (2011-2014)
 • Izolacja i identyfikacja związków fenolowych o właściwościach antyoksydacyjnych oraz saponin z części nadziemnych i korzeni soczewicy (Lens culinaris). 2011/01/B/NZ9/04679 (2011-2014)
 • Charakterystyka metabolitów wtórnych (związki fenolowe, saponiny, kwasy hydroksamowe) pszenicy jako element badań genomiki funkcjonalnej roślin zbożowych. 2011/01/D/NZ9/04684 (2011-2014)
 • Wykorzystanie azotu zastosowanego w nawozach (15N) i związanego biologicznie przez rośliny zbożowe uprawiane w mieszankach z grochem; N N310 438038 (2010-2013)
 • Ocena oddziaływania wieloletnich roślin uprawianych na cele energetyczne na bioróżnorodność flory; N N310 437738 (2010-2013)
 • Indukcja tetraploidów chmielu (Humulus lupulus L.) z wykorzystaniem technik in vitro; N N310 437538 (2010-2013)
 • Wstępne badania nad wykorzystaniem analizy Oceny Cyklu Życia (LCA) w produkcji rzepaku i biodiesla; N N313 436839 (2010-2013)
 • Produkcja metanu oraz przemiany białka w żwaczu krów żywionych dawką z dodatkiem saponin triterpenowych Saponaria officinalis L.; N N311 476339 (2010-2013)
 • Ocena przestrzennej zmienności właściwości fizycznych i chemicznych gleb innowacyjnymi metodami „on-the-go” (ECCOMP); N N310 079836 (2009-2012)
 • Skład fitochemiczny świerzbnicy polnej (Knautia arvensis) w aspekcie wykorzystania jej jako dodatku do pasz dla przeżuwaczy; N N310 203437 (2009-2012)
 • Technologia nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika; N R05 005406 (2010-2012)
 • Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spela L.) w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych; N N310 168139 (2010-2012)
 • Przydatność biochemicznych metod do identyfikacji odporności chwastów na herbicydy sulfonylomocznikowe stosowane w uprawie zbóż i kukurydzy; N N310 300134 (2008-2011)
 • Opracowanie koncepcji bezpiecznego dla środowiska nawozu fosforowego w oparciu o modelowe badania nad przemieszczaniem fosforanów do wód; N N523 189035 (2008-2011)
 • Skuteczność połączenia różnych czynników odporności na wirusa Y ziemniaka w liniach hodowlanych tytoniu; N N310 149835 (2008-2011)
 • Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy; N N305 255035 (2008-2011)
 • Reakcja wybranych gatunków chwastów na niektóre herbicydy w zależności od czynników abiotycznych (PROMOTORSKI); N N310 203937 (2009-2011)
 • Charakterystyka i występowanie wirusa Y ziemniaka (PVY) w głównych rejonach uprawy tytoniu w Polsce (PROMOTORSKI); N N310 438238 (2010-2011)
 • Bezodpadowa technologia produkcji granulometrycznych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z pulpy o niskiej zawartości wody; N R05 005206 (2010-2011)
 • Biotesty w ocenie aktywności hormonalnej żywności; N N308 267238 (2010-2011)

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content