Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN

Wszystkie projekty NCN realizowane przez IUNG-PIB link do bazy projektów finansowanych przez NCN

Lista projektów NCN aktualnie realizowanych

 • Projekt NCN nr 2018/31/B/ST10/00677, pt. „Właściwości spektroskopowe i chemiczne glebowej frakcji humin w odniesieniu do ich wzajemnych interakcji z pestycydami”. Kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Okres realizacji: 2020-2022.
 • Projekt NCN nr 2018/31/B/NZ9/01238 pt. „Aktywność biologiczna ekstraktów z wybranych gatunków rzewienia (Rheum L.) – badania właściwości surowca w aspekcie oceny potencjału kardioprotekcyjnego”. Kierownik projektu: dr J. Krzyżanowska-Kowalczyk. Okres realizacji: 2020-2022.
 • Projekt NCN nr 2019/33/B/ST10/01009 pt. „TreesBEEs – Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów – wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych”. Kierownik projektu: dr hab. A. Gałązka, prof. IUNG-PIB. Okres realizacji 2020-2023.
 • Projekt NCN nr 2019/35/B/NZ7/04394 pt. „Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka”. Kierownik projektu: dr A. Klimkowicz-Pawlas. Okres realizacji 2020-2023.
 • Projekt NCN Preludium 11 nr 2016/21/N/NZ9/01526 pt. „Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych oraz jego identyfikacja molekularna”. Kierownik projektu: dr inż. Barbara Abramczyk. Okres realizacji 2017-2021. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: Popularnonaukowe streszczenie projektu.
 • Projekt NCN OPUS, nr projektu 2019/35/B/ST10/03244. Tytuł projektu: „Badanie środowiskowych skutków występowania pierwiastków ziem rzadkich oraz antymonu i wanadu w glebach i odpadach”. Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Siebielec, prof. IUNG-PIB. Okres realizacji: 2020 – 2023. Popularnonaukowe streszczenie projektu , opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium 18 nr 2019/35/N/NZ9/00830 pt. „Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego”. Kierownik projektu: mgr Karolina Furtak. Okres realizacji 2020-2023. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: https://mikro-iung.pl/preludium-18-karolina-furtak/ Popularnonaukowe streszczenie projektu, opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2018/29/N/ST10/01320 „Analiza składu frakcyjnego i właściwości sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń organicznych” kierownik projektu: dr Aleksandra Ukalska-Jaruga. Popularnonaukowe streszczenie projektu, opis NCN.
 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2016/23/N/NZ9/02157 Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elonagta x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb w warunkach Polski” . Kierownik projektu: mgr Małgorzata Woźniak. Okres realizacji. 2017-2022, ↓ulotka projektu, opis NCN.

Projekty zrealizowane:

 • Projekt NCN Preludium nr UMO-2015/17/N/ST10/03182 „Rola mikroorganizmów w zasiedlaniu składowisk odpadów pohutniczych przez rośliny oraz ich wpływ na biodostępność pierwiastków śladowych”. Kierownik projektu – mgr Sylwia Siebielec. Okres realizacji 2016-2019. Dodatkowe informacje dotyczące projektu: https://mikro-iung.pl/preludium-9-sylwia-siebielec/  Popularnonaukowe streszczenie projektu, foto S. Sibielec , pozostałe informacje o projekcie, opis NCN.
 • Wpływ pierwotnego i wtórnego metabolizmu na oddziaływania roślina – roślinożerca na przykładzie uszkodzeń nasion bobiku (Vicia faba L. ver. minor) przez strąkowca (Bruchus rufimanus Boh.); Nr UMO-2014/15/B/NZ9/04302 (2015-2018)
 • Profil wolnych aminokwasów w gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media) i fiołku trójbarwnym (Viola tricolor), jako jeden ze wskaźników reakcji chwastów na czynniki środowiskowe; Nr UMO-2013/09/N/NZ9/01960 (2014-2017)
 • Metabolity wtórne części nadziemnych Pulmonaria officinalis L. i ich aktywność biologiczna; Nr UMO-2013/11/D/NZ9/02771 (2014-2017)
 • Analiza metaboliczna wybranych roślin leczniczych w oparciu o analityczne techniki spekroskopowe NMR oraz spektralne MS. Wielowymiarowa analiza zmienności, wtórnych metabolitów roślinnych pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych; Nr UMO-2014/12/S/NZ9/00715 (2014-2017)
 • Ocena stopnia wysycenia gleb Polski fosforem z wykorzystaniem dwóch metod oraz wyznaczenie bezpiecznego dla stanu wód poziomu badanych wskaźników; Nr UMO-2014/15/N/ST10/05162 (2015-2017)
 • Substancje swoiste korzeni Kalanchoe daigremontiana i ich aktywność biologiczna; Nr UMO-2012/05/B/NZ9/00812 (2013-2016)
 • Wpływ mineralogii gleb, substancji organicznej i niektórych właściwości środowiska glebowego na stabilność gleb; Nr UMO-2012/07/B/ST10/04387 (2013-2016)
 • Ograniczenie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów; Nr UMO-2011/03/B/NZ9/04763 (2012-2016)
 • Rola właściwości glebowych w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych; Nr UMO-2011/03/B/ST10/05015 (2012-2015)
 • Genetyczne podstawy odporności tytoniu na wirusa Y ziemniaka (PVY); 2011/03/B/NZ9/04746 (2012-2015)
 • Poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności symbiotycznego wiązania azotu przez groch siewny w wyniku stosowania czynników Nod (PEA-NOD); N N310 731540 (2011-2014)
 • Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych położonych w różnych warunkach siedliskowych; N N305 172240 (2011-2014)
 • Sekwestracja węgla organicznego w glebach Polski jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia bioetanolu i biodiesla (LCA); N N313 759240 (2011-2014)
 • Izolacja i identyfikacja związków fenolowych o właściwościach antyoksydacyjnych oraz saponin z części nadziemnych i korzeni soczewicy (Lens culinaris). 2011/01/B/NZ9/04679 (2011-2014)
 • Charakterystyka metabolitów wtórnych (związki fenolowe, saponiny, kwasy hydroksamowe) pszenicy jako element badań genomiki funkcjonalnej roślin zbożowych. 2011/01/D/NZ9/04684 (2011-2014)
 • Wykorzystanie azotu zastosowanego w nawozach (15N) i związanego biologicznie przez rośliny zbożowe uprawiane w mieszankach z grochem; N N310 438038 (2010-2013)
 • Ocena oddziaływania wieloletnich roślin uprawianych na cele energetyczne na bioróżnorodność flory; N N310 437738 (2010-2013)
 • Indukcja tetraploidów chmielu (Humulus lupulus L.) z wykorzystaniem technik in vitro; N N310 437538 (2010-2013)
 • Wstępne badania nad wykorzystaniem analizy Oceny Cyklu Życia (LCA) w produkcji rzepaku i biodiesla; N N313 436839 (2010-2013)
 • Produkcja metanu oraz przemiany białka w żwaczu krów żywionych dawką z dodatkiem saponin triterpenowych Saponaria officinalis L.; N N311 476339 (2010-2013)
 • Ocena przestrzennej zmienności właściwości fizycznych i chemicznych gleb innowacyjnymi metodami „on-the-go” (ECCOMP); N N310 079836 (2009-2012)
 • Skład fitochemiczny świerzbnicy polnej (Knautia arvensis) w aspekcie wykorzystania jej jako dodatku do pasz dla przeżuwaczy; N N310 203437 (2009-2012)
 • Technologia nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika; N R05 005406 (2010-2012)
 • Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spela L.) w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych; N N310 168139 (2010-2012)
 • Przydatność biochemicznych metod do identyfikacji odporności chwastów na herbicydy sulfonylomocznikowe stosowane w uprawie zbóż i kukurydzy; N N310 300134 (2008-2011)
 • Opracowanie koncepcji bezpiecznego dla środowiska nawozu fosforowego w oparciu o modelowe badania nad przemieszczaniem fosforanów do wód; N N523 189035 (2008-2011)
 • Skuteczność połączenia różnych czynników odporności na wirusa Y ziemniaka w liniach hodowlanych tytoniu; N N310 149835 (2008-2011)
 • Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy; N N305 255035 (2008-2011)
 • Reakcja wybranych gatunków chwastów na niektóre herbicydy w zależności od czynników abiotycznych (PROMOTORSKI); N N310 203937 (2009-2011)
 • Charakterystyka i występowanie wirusa Y ziemniaka (PVY) w głównych rejonach uprawy tytoniu w Polsce (PROMOTORSKI); N N310 438238 (2010-2011)
 • Bezodpadowa technologia produkcji granulometrycznych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z pulpy o niskiej zawartości wody; N R05 005206 (2010-2011)
 • Biotesty w ocenie aktywności hormonalnej żywności; N N308 267238 (2010-2011)

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content