Działalność statutowa-Podprogram 4

Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce z uwzględnieniem regionalizacji produkcji roślinnej
Rolnictwo polskie, zgodnie z nakreśloną strategią jego rozwoju oraz wymaganiami akcesyjnymi, podlegać będzie dość głębokim przemianom. Warunkiem ich przeprowadzenia jest racjonalizacja użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz uwzględnienie w jej kształtowaniu nowych potrzeb i programów rozwoju rolnictwa. Koniecznoś ć sprostania tym wyzwaniom zwiększy zapotrzebowanie na wspomaganie informacyjne, które jest nieodzowną podstawą właściwych decyzji. Budowa systemów informatycznych, zgodnych z potrzebami i standardami przyjętymi w Unii Europejskiej, wymaga pilnego przetworzenia danych agroklimatycznych, glebowych oraz urzą dzeniowych do postaci numerycznej.

Podprogram będzie realizowany poprzez tworzenie i adaptację modeli i aplikacji umożliwiają cych szybki dostęp do informacji charakteryzują cych: warunki produkcji rolniczej, waloryzację przestrzeni, sposoby jej użytkowania, spodziewane efekty produkcyjne, skutki wykorzystywania przyrodniczych zasobów rolnictwa i inne funkcje przestrzeni. Opracowywane modele i aplikacje opisywać będą w sposób dynamiczny zmienność zjawisk i procesów przyrodniczych oraz antropogenicznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i zasad ekorozwoju. Bazy danych, modele i aplikacje generujące niezbędne informacje odnosić się będą do trzech szczebli zarzą dzania i podejmowania decyzji – krajowego, regionalnego i lokalnego. Ponadto będzie prowadzona ocena potencjalnych możliwości produkcyjnych różnych regionów Polski, gdyż po wprowadzeniu gospodarki rynkowej zróżnicowanie to wyraznie wzrosło i uległy dezaktualizacji dotychczasowe kryteria rejonizacji produkcji roślinnej. Uzyskane wyniki mogą być przydatne do regionalizacji przyszłej polityki rolnej.

Celem podprogramu badawczego jest tworzenie podstaw nowoczesnych systemów dostarczania rolnictwu i instytucjom z jego otoczenia odpowiednich informacji – niezbędnych do planowania, prowadzenia i oceny skutków produkcji roślinnej.

Zakres prac w podprogramie został określony w formie 3 zadań badawczych:

  1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji o glebach, agroklimacie i użytkowaniu przestrzeni rolniczej Polski,
  2. Opracowanie zasad wykorzystania i kształtowania przestrzeni rolniczej z uwzglednieniem uwarunkowan wielofunkcyjnego rozwoju wsi,
  3. Ocena jakości środowiska oraz stanu zrównoważenia produkcji rolniczej.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content