WYDANE ZESZYTY

 1. Adam Harasim – Kompleksowa ocena płodozmianów z różnym udziałem roślin     zbożowych i okopowych. Puławy, 2002.
 2. Stanisław Wróbel – Określenie potrzeb nawożenia buraka cukrowego mikroelementami. Puławy, 2002.
 3. Janusz Podleśny – Studia nad oddziaływaniem światła laserowego na nasiona, wzrost i rozwój roślin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.). Puławy, 2002.
 4. Czesław Józefaciuk, Anna Józefaciuk, Eugeniusz Nowocień, Rafał Wawer  – Przeciwerozyjne zagospodarowanie zlewni wyżynnej potoku Grodarz z uwzględnieniem ograniczania występowania powodzi. Puławy, 2002.
 5. Jerzy Księżak – Dynamika gromadzenia składników pokarmowych w organach roślin tradycyjnych i samokończących odmian bobiku w okresie od kwitnienia do dojrzałości pełnej. Puławy, 2002. 
 6. Franciszek Pistelok – Analiza zależności pomiędzy zanieczyszczeniem ze źródeł komunalnych a jakością powierzchniowych wód płynących na obszarach silnie zurbanizowanych na przykładzie zlewni Górnej Wisły. Puławy, 2002
 7. Ewa Stanisławska-Glubiak – Analiza wybranych czynników determinujących efekty dolistnego nawożenia molibdenem w uprawie rzepaku ozimego. Puławy, 2003. 
 8. Kazimierz Noworolnik – Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie jęczmienia jarego w różnych warunkach siedliska. Puławy, 2003.
 9. Teresa Doroszewska – Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskiwaniu odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa Y ziemniaka (PVY). Puławy, 2004. 
 10. Eugeniusz K. Chyłek – Uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Puławy, 2004. 
 11. Zbigniew Samoń – Studia nad metodami energooszczędnego suszenia chmielu. Puławy, 2004. 
 12. Ryszard Weber – Zmienność plonowania odmian pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i sposobu uprawy roli. Puławy, 2004.
 13. Janusz Igras – Zawartość składników mineralnych w wodach drenarskich z użytków rolnych w Polsce. Puławy, 2004.
 14. Mariusz Kucharski – Odporność chwastów na herbicydy z grupy inhibitorów fotosyntezy PSII na polach uprawnych południowo-zachodniej Polski. Puławy, 2005.
 15. Maria Król - Azospirillum – asocjacyjne bakterie wiążące wolny azot. Puławy, 2006. 
 16. Jerzy Grabiński – Studia nad potencjałem allelopatycznym żyta ozimego. Puławy, 2006.
 17. Krzysztof Domaradzki – Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczenia dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych. Puławy, 2006. 
 18. Anna Stochmal – Flawonoidy lucerny siewnej (Medicago sativa L.) – budowa chemiczna, właściwości spektralne, zawartość w zależności od odmiany i terminu zbioru. Puławy, 2007.
 19. Tomasz Stuczyński – Assessment and modelling of land use change in Europe in the context of soil protection. Puławy, 2007.
 20. Jolanta Korzeniowska – Potrzeby nawożenia pszenicy cynkiem, miedzią i borem w warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Puławy, 2008.
 21. Maria Król, Janusz Smagacz – Rozkład resztek pozbiorowych w glebie. Puławy, 2008.
 22. Agnieszka Klimkowicz-Pawlas –Oddziaływanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na siedliskową funkcję gleby. Puławy, 2009.
 23. Janusz Czaban – Fitogeniczne dodatki do paszy świń ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Puławy, 2009. 
 24. Maria J. Król – Bakterie endofityczne. Puławy, 2009.
 25. Ryszard Weber – Przydatność uprawy konserwującej w rolnictwie zrównoważonym. Puławy, 2010.
 26. Józefa Harasim, Adam Harasim – Produkcyjność mieszanek pastwiskowych z udziałem koniczyny białej (Trifolium repens L.) w różnych warunkach siedliskowych, Puławy, 2010. 
 27. Maria J. Król – Bakterie utleniające siarkę elementarną i redukujące siarczany. Puławy, 2010.
 28. Andrzej Doroszewski – Skład spektralny promieniowania jako czynnik kształtujący pokrój i plon pszenicy. Puławy, 2011. 
 29. Jerzy Bieńkowski – Wielokryterialna analiza możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem czynników środowiskowych i ekonomicznych. Puławy, 2011.
 30. Hanna Gołębiowska – Dynamika występowania flory segetalnej w uprawie kukurydzy na Dolnym Śląsku w latach 1972-2008 i obecne możliwości jej regulacji, Puławy, 2011.
 31. Maria Król –  Przemiany mikrobiologiczne żelaza w glebie, 2011.
 32. Franciszek Woch, Krzysztof Wierzbicki, Andrzej Eymontt, Anna Dziadkowicz-Ilkowska, Alina Syp, Jerzy Kopiński, Czesław Pietruch, Mirosław Nierubca, Antoni Miklewski, Piotr Maśloch – Efektywność gospodarcza i ekonomiczna scalania gruntów w Polsce. Puławy, 2011.
 33. Maria J. Król – Przemiany mikrobiologiczne fosforu w glebie. Puławy, 2012.
 34. Adam Harasim – Ocena produkcji roślinnej na gruntach ornych w gospodarstwie rolniczym w ujęciu długookresowym. Puławy, 2012.
 35. Mariusz Matyka – Produkcyjne i ekonomiczne aspekty uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne. Puławy, 2013.
 36. Beata Feledyn-Szewczyk – Wpływ użytkowania gruntów na różnorodność gatunkową flory segetalnej. Puławy, 2013. 
 37. Anna Podleśna – Studia nad rolą siarki w kształtowaniu gospodarki mineralnej oraz wielkości i jakości plonu wybranych roślin uprawnych. Puławy, 2013.
 38. Mariola Staniak – Reakcja wybranych gatunków i odmian traw pastewnych na niedobory wody w glebie. Puławy, 2013.
 39. Rafał Pudełko – Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja. Puławy, 2013.
 40. Jerzy Kozyra – Wpływ prognozowanych zmian temperatury powietrza na fenologię zbóż ozimych w Polsce. Puławy, 2013.
 41. Zofia Kołoszko-Chomentowska - Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Puławy, 2013. 
 42. Maria J. Król ‒ Przemiany mikrobiologiczne potasu, magnezu, manganu i wapnia w glebie. Puławy, 2013.
 43. Ryszard Weber, Włodzimierz Kita - Zagrożenia i sposoby ograniczania chorób Ffuzaryjnych i mitoksyn w zbożach i kukurydzy. Puławy, 2014.
 44. Anna Józefaciuk, Eugeniusz Nowocień, Rafał Wawer - Erozja gleb w Polsce – skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze. Puławy, 2014 .
 45. Piotr Gradziuk – Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Puławy, 2015.
 46. Anna M. Gajda – Mikrobiologiczne i biochemiczne wskaźniki jakości gleb pod pszenicą ozimą w zależności od systemu uprawy roli. Puławy, 2015
 47. Jolanta Bojarszczuk, Jerzy Księżak, Jerzy Kopiński, Piotr Kozera – Ocena organizacji produkcji i efektywności wykorzystania powierzchni paszowej w gospodarstwie wyspecjalizowanym w chowie bydła mlecznego. Puławy 2015.
 48. Anna Józefaciuk, Eugeniusz Nowocień, Rafał Wawer - ROZWÓJ, SKUTKI I WYSTĘPOWANIE EROZJI WĄWOZOWEJ W POLSCE ORAZ METODY ZAGOSPODAROWANIA WĄWOZÓW. Puławy 2016. 
 49. Anna Gałazka, Małgorzata Łyszcz, Barbara Abramczyk, Karolina Furtak, Jarosław Grządziel, Janusz Czaban, Anna Pikulicka - BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚRODOWISKA GLEBOWEGO – PRZEGLĄD PARAMETRÓW I METOD W ANALIZACH RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ GLEBY. Puławy 2016. 
 50. Maria J. Król, Janusz Smagacz – Przegląd enzymów drobnoustrojów. Puławy, 2016
 51. Franciszek Woch, Eugeniusz Nowocień, Alina Bochniarz – Ocena zmian terenów rolnych obszarów wiejskich pod wpływem wybranych działań wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Puławy, 2016.
 52. Elżbieta Harasim, Mariola Staniak, Beata Feledyn-Szewczyk, Adam K. Berbeć, Jarosław Stalenga - WPŁYW RÓŻNYCH PRAKTYK ROLNICZYCH NA RÓŻNORODNOŚĆ FLORY NA GRUNTACH ORNYCH, Puławy, 2017.
 53. Anna Brinken, Janusz Podleśny, Wacław Strobel - MIESZANKI ŁUBINOWO-ZBOŻOWE W UPRAWIE I ICH WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA, Puławy, 2017.
 54. Anna Kocira – Biostymulatory w uprawie soi jako czynnik determinujący cechy biometryczne, plon i skład chemiczny nasion. Puławy, 2017.
 55. Jerzy Kopiński – Bilan azotu brutto agrośrodowiskowy wskaźnik oddziaływania rolnictwa na środowisko. Opis metodyki i omówienie wyników bilansu na poziomie NUTS-0 (Polska) i NUTS-2 (województwa). Puławy, 2017.
 56. Bożena Smreczak – Biodostępność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach. Puławy, 2018. 
 57. Anna Józefaciuk, Eugeniusz Nowocień, Rafał Wawer – Erozja wietrzna w Polsce. Puławy, 2018.
 58. Jerzy Księżak, Jolanta Bojarszczuk, Anna Gałązka, Jacek Niedźwiecki, Karolina Gawryjołek, Leszek Lenc, Małgorzata Jeske, Ewa Czyż, Maria Król – Badania nad uprawą kukurydzy Zea mays w wieloletniej kulturze i zmianowaniu. Puławy, 2018.
 59. Janusz Smagacz – Konserwująca uprawa roli – tendencje rozwoju i znaczenie we współczesnym rolnictwie. Puławy, 2018.
 60. Elżbieta Harasim – Studia nad plonowaniem, jakością ziarna i opłacalnością produkcji ozimej formy pszenicy zwyczajnej i twardej. Puławy, 2018.
 61. Beata Kołodziej – Przestrzenno-czasowe zmiany właściwości gleby technogenicznej na terenie pogórniczym. Puławy, 2020.
 62. Adam Harasim, Mariusz Matyka – Ocena zmian warunków produkcji roślinnej i ich następstw w gospodarstwie rolnym w ujęciu długookresowym, Puławy, 2020.
 63. Sylwia Siebielec, Monika Kozieł, Małgorzata Woźniak, Grzegorz Siebielec - Mikroorganizmy solubilizujące fosforany znaczenie w rolnictwie i remediacji. Puławy 2021
 64. Anna Podleśna, Bartosz Narolski – Efektywność plonotwórcza siarki i azotu w produkcji żyta jarego. Puławy 2021
 65. Jan Jadczyszyn – Ocena rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce. Puławy 2022