Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Erozja wodna – proces erozyjnego niszczenia powierzchni terenu przez wodę.

Podsumowanie

Ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zapotrzebowanie na surowce dla przemysłu oraz
energetyki racjonalne gospodarowanie glebami Polski jest jednym z celów priorytetowych.
Konieczność wielokierunkowego wsparcia procesów racjonalnej gospodarki środowiskiem glebowym
wskazuje potencjalnych partnerów do współpracy w ramach programu strategicznego.
Wiodącymi partnerami do współpracy, w ramach programu strategicznego, mogą być Rada Ministrów
RP, a zwłaszcza Resorty rolnictwa, środowiska, rozwoju regionalnego, infrastruktury, a wykonawcami
władze samorządowe i administracyjne różnych szczebli zarządzania, jednostki naukowe (instytuty i
uczelnie), jednostki planistyczno-projektowe, doradztwo oraz producenci rolni.
Przewidywane efekty społeczno-gospodarcze racjonalnego gospodarowania glebami Polski to:
zapewnienie samowystarczalności żywnościowej Polski i możliwości eksportu, pokrycie popytu na zboża
na poziomie około 30 mln ton, zabezpieczenie możliwości produkcji surowców rolniczych na cele
energetyczne (przeznaczenie na ten cel 1,7-2,0 mln ha), utrzymanie potencjału produkcyjnego polskiego
rolnictwa i zwiększenie jego konkurencyjności, zmniejszenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego,
realizacja funkcji środowiskowych i retencyjnych gleb. [2]

Dokumenty i przypisy

[1] Erozja wodna – wikipedia.pl