Wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Izabelli 9/13 w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego

na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Izabelli 9/13, 24-100 Puławy

Informacje o przedmiocie wynajmu:

Przedmiotem wynajmu jest lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Izabelli 9/13 w Puławach. Lokal składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki. Pokój wyposażony jest w meble kuchenne i wersalkę. Brak sprzętu AGD. Łazienka wyposażona w armaturę łazienkową: prysznic, umywalka i toaleta. Lokal położony jest na parterze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 19,28 m2. Mieszkanie jest wyposażone w instalacje: en. elektryczna, co, wodno-kanalizacyjna.

W załączeniu projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 900 zł brutto/miesięcznie (słownie: dziewięćset złotych brutto).

Czynsz najmu nie zawiera opłat z tytułu:

 • zaliczki na nieruchomość wsp,
 • zaliczki na fundusz remontowy,
 • wykorzystania zimnej wody i ścieków,
 • wywozu i usuwania śmieci i nieczystości,
 • domofon,
 • opłat abonamentowych,

na podstawie rozliczeń wynikających z odczytu liczników oraz stawki za m2 ustalonej przez Wynajmującego w oparciu o koszty wynikające z uchwał zarządcy budynku w którym znajduje się Lokal i wynoszącym w dniu ogłoszenia 124,98 zł brutto.

Niezależnie od czynszu najmu, Najemca będzie pokrywał koszty eksploatacyjne dotyczące mediów

 • energii elektrycznej;
 • energii cieplnej (centralnego ogrzewania);
  na podstawie rozliczeń wynikających z odczytu liczników oraz stawki  stosowanej w rozliczeniach wynajmującego z dostawcą energii.

Okres umowy najmu: 1 rok z możliwością przedłużenia.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot wynajmu:

Puławy ul. Czartoryskich 8, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego IUNG PIB  tel. 81/4786980 w terminie do dnia 04.10.2023 r.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta wynajmu:

Ofertę pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1).

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty :

 • Oferty można składać na adres Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy lub osobiście w sekretariacie IUNG-PIB, ul. Czartoryskich 8 w Puławach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wynajem mieszkania ul. Izabelli 9/13, 24-100 Puławy” – nie otwierać przed 04.10.2023r.  do godz. 1000 ”.
 • Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2023 o godz. 945. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do IUNG-PIB w Puławach.     
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8  w pokoju Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego w dniu 04.10.2023r. o godzinie 1000.
 • Inne ważne informacje dotyczące przetargu :
 • Najemcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu spośród  złożonych ofert.
 • W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą stawkę, wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
 • Termin związania ofertą: 7 dni od daty otwarcia ofert.

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Wzór umowy najmu.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content