Pałac w Żelisławkach

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomych składników majątku RZD IUNG-PIB w Żelisławkach

Żelisławki , dnia 18.10.2021r.

OGŁOSZENIE

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki

Ul. Pałacowa 2   , 83-032 Żelisławki

Ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego

Na sprzedaż ruchomych składników  majątku

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy –Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 Żelisławki, tel. 605 071 760, e-mail: rzd@list.pl

 Podstawa prowadzenia postępowania:

Zarządzenie nr 002-32/2018 z dnia 31.08.2018r. załącznik nr 1 Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie regulaminu sprzedaży wyposażenia , materiałów , innych ruchomych składników majątkowych oraz zamortyzowanych środków trwałych będących własnością Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

  • Dane identyfikacyjne przedmiotów sprzedaży stanowią   załącznik do ogłoszenia .

Miejsce i termin , w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 Żelisławki od dnia ogłoszenia do dnia 05 listopada   2021r. do godziny 09:00 po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Dyrektorem RZD Żelisławki tel. 605 071 760.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie .

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

  1. Oferty można składać na adres :I Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy –Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelisławki ul. Pałacowa 2, 83-032 Żelisławki lub osobiście w biurze RZD Żelisławki , ul. Pałacowa 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż (wymienić nazwę przedmiotu według załącznika ), nie otwierać przed 08.11.2021r. do godz. 09:00 „
  2. Termin składania ofert upływa dnia 08 listopada 2021r. o godz. 09:00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do IUNG  PIB RZD w Żelisławkach.

Inne ważne informacje dotyczące przetargu:

  1. Nabywcą zostaje oferent , który zaoferował cenę najwyższą spośród złożonych ofert.
  2. W przypadku , gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub negocjacji ceny.
  3. Termin związania ofertą : 14 dni  od daty otwarcia ofert.
  4. Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia wyboru oferty.
  5. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przedmiotu sprzedaży objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Załaczniki:

  1. Wykaz przedmiotów sprzedaży (opis, cena wywoławcza)

Dyrektor RZD
Sławomir Żur

Załącznik nr 1.

Wykaz przedmiotów sprzedaży :

L p.                  Nazwa przedmiotu                                  Rok produkcji              cena wywoławcza
 
       Ciągnik rolniczy C-385                                   1978                              18 000 zł
 
       Ciągnik rolniczy U-1204                                 1978                              22 000 zł
 
       Przyczepa HW                                                  1988                               7 000 zł
 
       Przyczepa 4t                                                     1988                               6 000 zł
 

Dyrektor RZD
Sławomir Żur

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content