Kontakt:
RZD Jastków
21-002 Jastków, ul. Chmielowa 5
tel.: 817234246, 503153939, fax: 817233711

Zakład położony jest w gminie Jastków w województwie lubelskim, w północno-wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego stanowiącego subregion Wyżyny Lubelskiej, w pasie wyżyn południowopolskich, przez którą przepływają rzeki Ciemięga i Czechówka, będące dopływami Bystrzycy. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w rejonie położenia Jastkowa jest dobra o dość korzystnych warunkach klimatycznych. Pokrywa glebowa jest słabo zróżnicowana pod względem typologicznym. Przeważają lessy i utwory lessowate. Wśród użytków rolnych dominują grunty orne bardzo dobrej i dobrej jakości (klasy I, II i IIIa). 

Decyzją Dyrekcji IUNG w 2001 roku Zakład Doświadczalny Hodowli i Uprawy Chmielu w Jastkowie przekształcono (jako jedyny z terenowych zakładów o profilu rolniczym) w przedsiębiorstwo działające w innej formie organizacyjno-prawnej; powołano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzony Rolniczy Zakład Doświadczalny „JASTKÓW” Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem samodzielnym finansowo, prowadzi własne rozrachunki finansowo-księgowe i sporządza pojedynczy bilans (nie jest on częścią składową zbiorczego bilansu Instytutu). Spółka nie jest też dotowana przez Instytut. Z tytułu posiadania 100% udziałów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Sp. z o.o. Instytut wypełnia prawa i obowiązki jedynego wspólnika wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedsiębiorstwo rolne prowadzi produkcję roślinną w zakresie uprawy zbóż (pszenicę ozimą, pszenżyto ozime) oraz roślin przyprawowych i aromatycznych, które są wykorzystywane do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych. W ostatnich latach dominującą uprawą w Spółce jest chmiel, a powierzchnia plantacji systematycznie wzrasta. Produkcja chmielu będzie certyfikowana i produkt będzie miał certyfikat integrowanej produkcji GLOBAL G.A.P. Spółka należy do największych producentów chmielu w Polsce. Bierze udział w Projekcie POIR dofinansowanym przez NCBiR „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin”, realizowanym przez Energy Composites Sp. z o.o., IUNG PIB oraz RZD JASTKÓW Sp. z o.o. W związku z utrzymującym się deficytem wody Spółka wybudowała głębinowe ujęcia wody i planuje utworzenie systemu instalacji nawadniania plantacji chmielu.

Działalnością przeważającą Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „JASTKÓW” Spółka z o.o. stanowiącą specjalizację spółki, wynikającą z generowanych przychodów oraz wpisaną do KRS, jest działalność prowadzona pod kodem 01.28.Z – uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, bowiem tak klasyfikowana jest produkcja surowca chmielowego.