Kontakt:
RZD w Grabowie
26-704 Przyłęk
tel.: 48 6775865
e-mail: salekiung@poczta.onet.pl

Zakład położony jest w gminie Przyłęk (woj. mazowieckie), w obrębie Równiny Radomskiej i bliskim sąsiedztwie Równiny Kozienickiej. Rzeźba terenu płaska. Dość duża zmienność pokrywy glebowej; na gruntach ornych w przewadze średnie gleby bielicowe (ok. 70%), zaliczane głównie do kompleksów pszennego dobrego i żytnich (klasy IIIa, IIIb, IV). Grunty orne zajmują 72% powierzchni użytków rolnych, a na pozostałej części UR są łąki i pastwiska średniej jakości. Gleby trwałych użytków zielonych należą do typu czarnych ziem zdegradowanych i gleb murszowych. Warunki agrometeorologiczne zbliżone do optymalnych z okresami posusznymi.

Zakład prowadzi działalność produkcyjną w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Głównymi kierunkami działalności są doświadczalnictwo polowe i chów bydła mlecznego. Produkcja mleka przekracza 9 200 l rocznie od krowy. Produkcja roślinna jest nastawiona na zabezpieczenie potrzeb paszowych bydła mlecznego i pozyskiwanie ziarna zbóż nasiennych i konsumpcyjnych. Udział zbóż w zasiewach wynosi około 50%, a plony ziarna osiągają przeciętnie 5,1 t∙ha-1 (w tym pszenica ozima 6,1 t∙ha-1). Poziom nawożenia mineralnego dość niski (ok. 170 kg NPK∙ha-1 UR), głównie z powodu znacznego udziału produkcji roślinnej w systemie ekologicznym. Na podstawie wyników z ostatnich lat można stwierdzić, że zakład prowadzi 2-kierunkową działalność, bowiem udział produkcji zwierzęcej (chów bydła mlecznego) w wartości produkcji towarowej brutto wynosił 41%, a działalności doświadczalnej 45%.

Oprócz doświadczalnictwa polowego ważnym elementem są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary) oraz analizy ekonomiczne działalności gospodarczej całego zakładu. Ponadto realizowane są prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (4 wdrożenia praktyk niskoemisyjnych).