Nominacja profesorska dla pracownika naukowego IUNG PIB Drukuj

W dniu 27 września 2010 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominację profesorską prof. dr hab. Teresie Zofii Doroszewskiej.

Akt nadania tytułu naukowego profesora został podpisany 26 lutego 2010 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

 

Prof. dr hab. Teresa Zofia Doroszewska
Urodziła się 18.08.1954 r. w Krasnymstawie. W 1977 r. ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł mgr biologii. Stopień dr nauk rolniczych uzyskała w 1994 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie na podstawie rozprawy pt.”Studia nad mieszańcami międzygatunkowymi Nicotiana tabacum L. x Nicotiana africana Merxm.” Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskała w 2004 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskiwaniu odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa Y ziemniaka (PVY)”. W grudniu 2004 roku została mianowana na stanowisko docenta w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 26 lutego 2010 r. nadał Teresie Zofii Doroszewskiej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych a 1 czerwca 2010 r. została mianowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stanowisko profesora w IUNG-PIB.
Pracę w IUNG rozpoczęła w 1978 r. w Zakładzie Hodowli i Uprawy Tytoniu. Od 2003 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin (wcześniejsza nazwa – Zakład Hodowli i Uprawy Roślin Specjalnych). W latach 2003-2007 była Sekretarzem Rady Naukowej IUNG a od 2007r. jest zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej IUNG-PIB i przewodniczącą Komisji do Spraw Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej.
W latach 1996 -2003 była członkiem grupy „PVY Collaborative Study” w ramach międzynarodowej organizacji CORESTA (Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco), a od 2004 roku jest koordynatorem grupy „Collaborative Study on Virus Diseases” obejmującej badania w 16 krajach. Od 2006 r. jest zastępcą przewodniczącego Phytopathology Study Group i członkiem Komisji Naukowej CORESTA. Podczas kongresu w Edynburgu we wrześniu 2010 r. została ponownie wybrana do pełnienia tych funkcji.
Była członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Tytoniu COBORU w latach 1997–2000, członkiem Grup Roboczych MRiRW, dostosowujących polski sektor rolny do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej (1997–2006). Od 2001r. jest członkiem Rady ds. Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych oraz od 2007 r. członkiem Zespołu N310 (Nauki o Roślinach Uprawnych) MNiSW.
Główne kierunki działalności naukowej:
• Hodowla odpornościowa z wykorzystaniem metod cytogenetycznych i biotechnologicznych oraz uzyskanie stabilnych linii tytoniu tolerancyjnych na wszystkie szczepy PVY.
• Transformacja tytoniu w kierunku odporności na PVY i uzyskanie odpornych linii transgenicznych.
• Rozpoznanie i identyfikacja patogenów oraz charakterystyka polskich i zagranicznych izolatów PVY z wykorzystaniem metod serologicznych i molekularnych.
• Gromadzenie, utrzymywanie w czystości genetycznej i żywotności oraz charakterystyka gatunków z rodzaju Nicotiana pod względem cech botanicznych, cytogenetycznych, odporności na główne patogeny i czynniki abiotyczne.
• Uzyskiwanie zdrowego materiału sadzonkowego z wykorzystaniem kultur in vitro, metod serologicznych i molekularnych oraz wdrożenie do uprawy w gospodarstwach produkcyjnych 338 000 sadzonek chmielu, uwolnionych od wirusów i wiroida utajonego.
• Optymalizacja i szerokie wykorzystywanie kultur tkankowych i komórkowych w ulepszaniu genotypów roślin i procesów metabolicznych.
Jej dorobek publikacyjny obejmuje 148 pozycji; większość stanowią prace naukowe (80) w czasopismach zagranicznych i polskich; publikacje popularno naukowe (23) oraz ekspertyzy i inne opracowania (45). Jest redaktorem i współautorem dwujęzycznej, bogato ilustrowanej książki pt. „Album dzikich gatunków Nicotiana / Album of Nicotiana species”.
Aktywność naukowa znajduje odzwierciedlenie w realizacji projektów badawczych krajowych i zagranicznych, szerokiej współpracy, recenzji wielu publikacji naukowych i projektów badawczych. Była promotorem pracy doktorskiej (obronionej z wyróżnieniem) oraz pełni funkcję promotora w otwartym przewodzie doktorskim.
Za swoją pracę była wyróżniona: Zespołową Nagrodą Dyrektora IUNG za badania z zakresu biotechnologii tytoniu (1988), Indywidualną Nagrodą Dyrektora IUNG za cykl prac ”Rozpoznanie i charakterystyka szczepów wirusa Y ziemniaka (Potato virus Y) oraz przeniesienie odporności na najważniejsze gospodarczo szczepy do tytoniu uprawnego” (1998), odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa (2000), Indywidualną Nagrodą Dyrektora IUNG za cykl prac „Choroby wirusowe tytoniu i uzyskiwanie odporności na wirusa Y ziemniaka (PVY) poprzez krzyżowanie oddalone i transformacje genetyczną” (2005), Dyplomem Polskiej Akademii Nauk (2005) za rozprawę habilitacyjną „Krzyżowanie oddalone i transformacja genetyczna w uzyskiwaniu odporności tytoniu (Nicotiana tabacum L.) na wirusa Y ziemniaka (PVY)”, brązowym medalem międzynarodowej organizacji CORESTA za wieloletnią pracę naukową nad tytoniem (2005), Nagrodą Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (2008) za wybitne osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach projektu „Restrukturyzacja odmianowa chmielu uprawianego przez plantatorów” (kierownik zespołu), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski (2008), Nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2009) za pracę pt.: „Opracowanie systemu uzyskiwania zdrowych sadzonek chmielu i wdrożenie ich do uprawy jako element wspomagania zmian w strukturze krajowego chmielarstwa” (kierownik pracy).

................................
Dodany    08.10.2010

Zmieniony 03.11.2010
Liczba odwiedzin :10405