Przetarg na sprzedaż drewna

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
ogłasza przetarg pisemny w trybie kodeksu cywilnego na sprzedaż drzewa (powalone w wyniku silnego wiatru)

 1. Informacje o przedmiocie sprzedaży

Drewno  z  różnych gatunków, w kawałkach o różnej wielkości, głównie liściastych    zbierane  przez okres kilku lat,  pochodzące z wiatrołomów, drzew chorych i obumarłych z terenu parku Zespołu Rezydencyjnego ks. Czartoryskich w Puławach ul. Czartoryskich 8, zlokalizowane na placu przy parkingu żwirowym na terenie Zespołu Rezydencyjnego. Całkowita ilość masy wynosi ok. 30 mp. Pocięcie i transport w zakresie Kupującego.    Kupujący zobowiązany jest dokonać uprzątnięcia terenu z całości drewna, w tym kory i trocin po ewentualnym cięciu.

 • Cena wywoławcza: 400 zł brutto/całość (słownie: czterysta złotych brutto).
 • Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Puławy ul. Czartoryskich 8, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego IUNG PIB  tel. 81/4786980 w terminie do dnia 06.04.2021r.

 • Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta kupa:

Ofertę pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 1).

 • Termin, miejsce i tryb złożenia oferty :
 • Oferty można składać na adres Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy lub osobiście w sekretariacie IUNG-PIB, ul. Czartoryskich 8 w Puławach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna” – nie otwierać przed 07.04.2021r.  do godz. 1000 ”.
 • Termin składania ofert upływa dnia  07.04.2021 o godz. 945. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do IUNG-PIB w Puławach.     
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8 w pokoju Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego w dniu 07.04.2021r. o godzinie 1000.
 • Inne ważne informacje dotyczące przetargu :
 • Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia najwyższą spośród złożonych ofert.
 • W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
 • Termin związania ofertą: 14 dni od daty otwarcia ofert.
 • Nabywca zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia wyboru jego oferty.

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content